Näyttöön perustuvat digitaaliset sote-palvelut, 5 op - OH00AJ03 (OY)

08.01.2024–01.03.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 8.1.-1.3.2024.

Kouluttaja

TtM Saija Ylimäki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa näyttöön perustuvan terveydenhuollon mallin merkityksen digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä
  • tunnistaa digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeita
  • etsiä ajantasaista ja luotettavaa näyttöä digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista
  • hyödyntää näyttöä digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä

Sisältö

  1. Näyttöön perustuva terveydenhuollon malli.
  2. Ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset kehittämistarpeet digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  3. Digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä näyttö.

Suoritustavat

Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista verkkotyöskentelyyn ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Toteutustavat

Opintojakso sisältää yhteensä 135 h itsenäistä opiskelua verkko-opintoina.

Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaalin perehtyminen, soveltuvan kirjallisuuden tiedonhaku ja kriittinen arviointi, aktivoivat opetusmenetelmät ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Lisätiedot

Soveltuu opintokokonaisuutena terveystieteiden kandidiaatin tai maisterin tutkinnon sivuaineeksi (SA2023SOTEDIGI) tai yksittäisenä opintojaksona vapaasti valittaviin opintoihin.

Arviointiasteikko

HYV/HYL