NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville 30 op

23.09.2024–18.03.2025 Oulu

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, jokin autisminkirjon oireyhtymistä tai Tourette.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeisyys on paitsi menetelmä myös ajattelutapa, joka antaa kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin pulmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koulutuksen suorittaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Aika

23.9.24–18.3.25

Paikka

Oulu ja verkko

Kenelle

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat

Ilmoittautuminen

4.9.24 mennessä

Hinta

2400 €; laskutetaan kuudessa erässä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

23.9.24–18.3.25

Koulutuksen ensimmäinen ja viimeinen osio (yht. 4 pv) järjestetään lähiopetuksena Oulussa (koulutustilat keskustassa / keskustan tuntumassa) ja neljä osiota (yht. 8 pv) etäopetuksena Zoomissa.

Jos arvostat livekohtaamisia ja vapaamuotoisia porinoita toisten ammattilaisten kanssa kiinnostavan aiheen äärellä ja toisaalta etäopetuksen vaivattomuutta, niin tämä lähi- ja etäopetuksen yhdistävä koulutus on juuri sinulle!

Voit halutessasi aloittaa koulutuksen jo heinäkuussa ennakkotehtävillä:
- ajankohtaisiin artikkeleihin perehtyminen, kirjallinen pohdintatehtävä
- Muksuoppia käsittelevän videon katsominen
- kirjallisuuteen tutustuminen

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutus antaa hyvän perustan henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana ja johtajana toimii erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja, sosiaalipsykologi, VTM Leena Mannström.

Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Pääkouluttaja on ollut vuosina 2003–2005 ADHD-liitossa kuntoutuspäällikkönä. Tällöin hän oli yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tuomassa valmentavaa työotetta neuropsykiatristen ihmisten kanssa työskentelyyn. Tämän jälkeen Leena ollut kehittämässä neuropsykiatrista valmennusta voimaannuttavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan.


Erityisasiantuntijat:

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri (lasten psykoterapian erityispätevyys, kognitiivinen terapia), NLP-Practitioner Anita Puustjärvi

Anita on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, jolla on myös lasten psykoterapian erityispätevyys (ylempi erityistaso, kognitiivinen terapia). Hän on ADHD:n Käypä hoito -työryhmän ja Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen koulutustoimikunnan puheenjohtaja sekä kysytty luennoitsija erityisesti neuropsykiatrisista häiriöistä, mutta myös muista lastenpsykiatrian osa-alueista. Anita pitää yhden kokopäivän koulutuksen aiheesta Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oreyhtymistä sekä Tourettesta. Anita on toiminut ADHD-käypähoito-suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä.


Päihdepsykiatri Juha Kemppinen: Riippuvuudet

Juha on päihdepsykiatri, jolla on yli 30 vuoden kokemus lääkärintyöstä, etulinjasta ylimpään johtajaan. Hän on koko uransa ajan tehnyt suoraa potilastyötä. Juha on koulutukseltaan lääkäri ja sosiologi, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri. Hänellä on päihdelääketieteen pätevyys ja hän on myös erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti.


Positiivisen psykologian ja resilienssin asiantuntija, sosiaalipsykologi VTM, vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja Krisse Lipponen

Resilienssi arjessa kirjan kirjoittaja Krisse Lipponen tuo esiin, miten voidaan ammattilaisina vahvistaa nepsy-ihmisten myönteistä elämänpolkua ja saada vahvuudet esiin.


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, autisminkirjonosaaja Sari von Zansen

Käytännön kokemusta neuropsykiatrisesta valmennuksesta, nepsyvalmentaja, sosionomi Niina Piira

Menetelmäosaaja, nepsyvalmentaja, kokemusasiantuntija Pia Heinonen

Kokemusasiantuntija JP Kurvi

Kokemusasiantuntija Joakim von Zansen

 

Palautteita aikaisemmasta koulutuksesta

"Kouluttajat ja kokemusasiantuntijat aivan huippuja. Ryhmähenki ja vertaisoppiminen. Sai jakaa kokemuksia ja aina sai apua. Näitä lähijaksoja aina odotti. Helposti paras koulutus missä olen ollut."

"Opin koulutuksessa faktoja, kiireettömyyden tärkeyttä, hyväksyvää asennetta, toiveikkuutta, ratkaisukeskeisyyttä. PALJON! Leena Mannström on taitava, tietävä ja tukeva kouluttaja. Tulevaisuuden tekijä!"

"Sain enemmän kuin tavoittelin. Hyödynnän koulutusta työssäni ja omassa elämässäni. En saanut vain lisätietoa, vaan tavan ajatella ja tehdä työtäni mielekkäästi ja merkityksellisesti."

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä työskennellessään neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien henkilöiden kanssa. Opiskelija osaa ohjata asiakkaitaan voimaannuttavasti ja puuttua asiakkaan keskeisiin haasteisiin rakentavalla tavalla. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista ja niihin kuuluvista haasteista sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää uusimman tiedon perusteella kehitykselliset neuropsykiatriset erityisvaikeudet (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireet
 • tunnistaa ja kuvata neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyviä haasteita
 • käyttää ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä työskennellessään neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa
 • soveltaa työssään voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • soveltaa hyviä olemassa olevia käytäntöjä omassa asiakastyössään
 • valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä neuropsykiatrisiin valmennustilanteisiin
 • arvioida ja perustella käyttämiensä menetelmien soveltuvuutta
 • toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa voimavaroja ja yhteistyötä tukevalla tavalla
 • kehittää omaa työtään, työyhteisöään ja moniammatillista tiimiään voimavara- ja ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti
 • kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa

Sisältö

Koulutuksessa on kuusi kahden päivän opiskelujaksoa (yhteensä 12 opetuspäivää). Koulutuspäivät sisältävät asiantuntija-alustuksia ja luentoja, yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia ja workshop-tyyppistä työskentelyä.

Jakso I
Ma–ti 23.–24.9.24 klo 9.00–16.00 LÄHIOPETUKSENA OULUSSA
Jakso II
To–pe 31.10.–1.11.24 klo 9.00–16.00 ETÄOPETUS
Jakso III
Ti–ke 26.–27.11.24 klo 9.00–16.00 ETÄOPETUS
Jakso IV
Ma–ti 20.–21.1.25 klo 9.00–16.00 ETÄOPETUS
Jakso V
To–pe 20.–21.2.25 klo 9.00–16.00 ETÄOPETUS
Jakso VI
Ma–ti 17.–18.3.25 klo 9.00–16.00 LÄHIOPETUKSENA OULUSSA

Koulutuksen tukena ja materiaalipankkina käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuspäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy valmennustyön, vertaisryhmätyöskentelyn ja itsenäisen työskentelyn kautta. Opiskelijoiden vertaisryhmät kokoontuvat koulutuksen aikana yhteensä 5 kertaa. Vertaisryhmät toimivat itsenäisesti ja tapaamisiin sisältyy työnohjausta vertaisryhmissä. Kouluttaja antaa vertaisryhmätyöskentelyyn ohjeistuksen.

Opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn sisältyy seuraavat asiat: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely ja oman HEKS:n laatiminen, ammattikirjallisuuteen perehtyminen ja kirjareflektio, vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät, oppimispäiväkirjat (oman oppimisen ja kokemusten reflektointi), henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin. Kehittämistehtävää tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan, ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/tai verkoston kehittämistä.

Koulutuksen laajuus 30 opintopistettä sisältää:

 • 12 koulutuspäivää (6,5 op)
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennustyö (sis. kirjallisuuteen perehtymisen, valmennettavan kontaktoinnin, valmennussuunnitelman laatimisen ja valmennuksen raportoinnin)  (4 op)
 • vertaisryhmätyöskentelyä 5 x 2,5 h ja vertaisopponointia  (2,5 op)
 • itsenäistä työskentelyä  (8,5 op)
 • lopputyönä tehtävä kehittämishanke (sis. orientoitumisen, aiheen teoreettisen tarkastelun sekä kehittämistyön omassa työssä tai työyhteisössä)  (8,5 op)

Ydinsisällöt

Neuropsykiatriset häiriöt nuoruudessa ja aikuisuudessa

 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismikirjon oireyhtymistä ja Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit, kuten masennus, unihäiriöt ja ahdistus
 • Riippuvuudet, kuten päihde- ja peliriippuvuus
 • Naisten erityisyys
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät elämän eri vaiheissa
 • Neuropsykiatriset häiriöt vanhemmuuden haasteena
 • Sosiaalietuudet
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityiset menetelmät ja näkökulmat

Nuoren ja aikuisen opintojen ja työelämän tukeminen

 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus nuoren ja aikuisen arkeen sekä erilaiset käytettävissä olevat apuvälineet ja keinot
 • Autismikirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä arjenhallinnan tukemiseen
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Stressi ja sen vaikutukset
 • Nuorten ja aikuisten ryhmän valmentaminen
 • Konsultoiva työote, menetelmien jalkauttaminen ja verkostojen rakentaminen
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmät

Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima – narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö
 • Mindfulness ja itsemyötätunto
 • Valmentajan / työntekijän omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumislomakkeella mikä on pohjakoulutuksesi (perustutkinto) ja nykyinen työtehtäväsi.

Hinta

2400 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen tai koulutus peruuntuu).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksu olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla heti ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutus laskutetaan kuudessa erässä (varausmaksu on huomioitu erissä):

1. erä 390 €, eräpäivä 23.9.24
2. erä 390 €, eräpäivä 31.10.24
3. erä 380 €, eräpäivä 2.12.24
4. erä 380 €, eräpäivä 2.1.25
5. erä 380 €, eräpäivä 3.2.25
6. erä 380 €, eräpäivä 3.3.25

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen.

Hinta sisältää lähikoulutuspäivät Oulussa, sähköisen ja osittain tulostetun materiaalin, Moodle-ympäristön käytön sekä syksyllä 2022 ilmestyneen kirjan Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin.

Kirja pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin, joissa korostuvat esimerkiksi itsemyötätunto, resilienssi ja mindfulness. Opas tarjoaa tutkittua tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja hyviä käytänteitä arjen eri tilanteisiin. Teosta elävöittävät kokemusasiantuntijoiden tarinat. Nepsy-opas toimii käsikirjanomaisena apuna arjen haastavien tilanteiden selvittämisessä. Kirja on toteutettu yhteistyössä Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry:n kanssa.

Teoksen toimittajina ovat FM, lehtori, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Savikuja ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian linjajohtaja Anita Puustjärvi. Muut kirjoittajat (mm. Leena Mannström) ovat sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisia.

Ilmoittaudu

4.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Oma Opintopolku -suoritusmerkintä

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää koulutuspäiviin, vertaisryhmätyöskentelyyn ja vertaisopponointiin osallistumista, valmennustyön tekemistä annettua ohjeistusta noudattaen sekä välitehtävien ja kehittämistyön hyväksyttyä arviointia. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin koulutuspäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Opiskelijan osaamisen arvioinnista viedään merkintä Oma Opintopolun Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Opiskelija antaa koulutuksen alkuvaiheessa suostumuksen osaamisen arvioinnin kirjaamisesta Koski-tietovarantoon. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Arviointikriteerit

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä neuropsykiatristen erityisvaikeuksien ja ratkaisukeskeisen työotteen tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja neuropsykiatrisissa valmennustilanteissa.
 • Opiskelija osaa käyttää opittuja voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti neuropsykiatrisissa valmennustilanteissa.
 • Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa sekä toiminnan vaikutuksia.
 • Opiskelija osaa kehittää omaa ja ammatillisten verkostojen toimintaa ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksessä.