Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

26.11.2024–09.05.2025 Verkossa

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Aika

26.11.24–9.5.25

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Ilmoittautuminen

6.11. mennessä

Hinta

1550 €

Aika ja paikka

26.11.2024–9.5.2025 verkossa

Koulutus sisältää 10 koulutuspäivää, jotka toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena (Zoom). Lisäksi koulutukseen sisältyy yksi etätapaamisena järjestettävä työnohjauskerta.

26.–27.11.24 klo 10.00–15.30
14.–15.1.25 klo 10.00–15.30 
11.–12.2.25 klo 10.00–15.30
25.3.25 klo 10.00–15.30 työnohjauskerta
1.–2.4.25 klo 10.00–15.30
8.–9.5.25 klo 10.00–15.30

Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat, sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat sekä henkilöt, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia.

Koulutukseen voivat osallistua myös henkilöt, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana toimii psykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), neuropsykiatrinen valmentaja-kouluttaja, DKT-terapeutti-työnohjaaja Anne Andersson, BonumMind Oy

Lisäksi koulutuksessa on muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijan puheenvuoro.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa

 • tunnistaa uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista ja niiden liitännäisoireista arvioida neuropsykiatrisia haasteita
 • käyttää ratkaisukeskeisiä, kognitiivisia ja muita neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä ohjatessaan neuropsykiatrisista oireista kärsivää henkilöä
 • suunnitella asiakkaan tarpeita vastaavan neuropsykiatrisen valmennuksen prosessin
 • suunnitella asiakaskohtaisia yhteistyömalleja erilaisissa toimintaympäristöissä ja neuropsykiatrisissa asiantuntijaverkostoissa
 • kehittää omaa työtään, työyhteisöään ja moniammatillista tiimiä soveltamalla neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä
 • arvioida omaa osaamista neuropsykiatrisen ohjauksen ammattilaisena

Sisältö

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen sekä verkosto- ja palvelutoimintaan. Koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti toiminnanohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.


Neuropsykiatriseksi valmentajaksi opiskeleva saa konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksen teoreettinen viitekehys on ratkaisukeskeisyys ja kognitiivinen lähestymistapa. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämän hetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssä jaksamista.

Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Reaaliaikainen etäopetus sisältää:

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjausta vertaisryhmissä

Itsenäiseen opiskeluun lähi- ja etäopetusjaksojen välillä sisältyy:

 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen
 • henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön ohjattaviin asiakkaisiin soveltaen
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen
 • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä

Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrisen valmentaja ry:n asettamia vaatimuksia koulutukselle.

Suoritustapa    
Koulutuksen laajuus on 30 op. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 10 reaaliaikaista opetuspäivää verkossa sekä itsenäinen työskentely. Lisäksi koulutukseen sisältyy yksi työnohjauskerta verkkotapaamisena. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.

Osaamisen arviointi    
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Arviointi perustuu opintojakson osaamisvaatimusten saavuttamiseen. Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää riittävää tietoperustaa ja sen soveltamista.
Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä suorittamista. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 8/10 koulutuspäivässä sekä poissaolopäivien korvaavien tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointikriteerit            

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa

 • selittää lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet neuropsykiatrisesta näkökulmasta
 • nimetä ja kuvata keskeisimmät neuropsykiatriset diagnoosit
 • selittää toiminnanohjauksen käsitteet neuropsykiatrisessa valmennuksessa
 • tunnistaa keskeisimmät haasteet neuropsykiatrisen valmennuksen näkökulmasta
 • tunnistaa ja trauman ja neuropsykiatrian yhteyden
 • suunnitella neuropsykiatrista valmennusprosessia ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä hyödyntäen
 • tuottaa ja arvioida neuropsykiatrista valmennusprosessia ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä hyödyntäen
 • luoda ja suunnitella palveluverkostoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • arvioida omaa ammattitaitoa ja sen kehittymistä

Hinta

1550 €, laskutetaan kolmessa erässä

Ilmoittaudu

6.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (28.2.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset
Pääkouluttaja Anne Andersson
Puh. 044 700 7997, anne.andersson@bonummind.fi

Koulutuksen järjestelyihin liittyvät kysymykset
Koulutussuunnittelija Riitta Niku
Puh. 044 4652 201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi


Kirjallisuus    
Koulutuksen aikana tarvittavat kirjat ovat
1. Huotari, Tamski ym. 2010 tai uudempi: Tammenterhon tarinoita - kirja valmennuksesta
2. Juva, Hublin, Kalska, Sainio, Tani & Vataja 2021: Kliininen neuropsykiatria, Duodecim
TAI
Hämäläinen, Laine, Aaltonen & Revonsuu 2006: Mieli ja Aivot - kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Gummerus
3. Iveson C, George, E & Ratner H 2018: Brief Coaching - Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti Oy.
TAI
Cauffman L 2017: Ratkaisukeskeinen coaching - Opas myönteiseen muutokseen. Lyhytterapia-instituutti
TAI
Ratner & Denise 2020: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Lyhytterapiainstituutti Oy
4. Onnismaa 2021 : Organisaation, aika, muisti ja etiikka, Basam Books