Johdatus erityispedagogiikkaan 5 op (LY)

07.09.2023–24.10.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa ajalla 7.9.-24.10.2023.

to 07.09.2023 12:00-16:00 Etä
ti 12.09.2023 12:00-16:00 Etä
ma 18.09.2023 12:00-16:00 Etä
to 21.09.2023 12:00-16:00 Etä
ti 26.09.2023 12:00-16:00 Etä
to 28.09.2023 16:00-19:00 Tentti
to 12.10.2023 09:00-12:00 Tentti
ti 24.10.2023 16:00-19:00 Tentti

Luennot välitetään verkossa reaaliaikaisesti ja myös tallennetaan, joten ne ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen.

Kouluttaja

Vastuuhenkilö: Professori, KT Tanja Äärelä

Tuutori: erityisopettaja Anneli Partanen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä erityispedagogiikan soveltavana tieteenalana sekä hahmottaa sen lähitieteitä ja niiden antia kasvuun ja hyvinvointiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen
 • jäsentää erityispedagogista toimintaa, sen lähtökohtia ja tavoitteita
 • tunnistaa ja analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja
 • tarkastella moniulotteisesti normaaliuden, poikkeavuuden ja moninaisuuden käsitteitä sekä tasa-arvon näkökulmia
 • perustella oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeita tieteenala ja tutkimusperustaisuus huomioiden
 • tunnistaa esteellisyyttä tuottavia elementtejä opetuksessa ja ymmärtää koulutuksen inkluusiota tukevia rakenteita
 • kuvata erityiskasvatuksen kehityslinjoja ja nykytilaa

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Sisältö

 • erityiskasvatusta ohjaavat ideologiat, arvot ja periaatteet
 • käsitykset ihmisen olemuksesta, erilaisuudesta, moninaisuudesta ja tasa-arvosta
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, pedagogisen tuen portaat, oikea-aikainen ja välittävä puuttuminen
 • monialainen yhteistyö ja konsultaatio tukimuotona
 • erityispedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja käytäntöön tutustuminen

 

Suoritustavat

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on:

 • osallistuminen luento-opetukseen (reaaliaikaisesti tai tallenteiden kautta) ja luentotentti/-essee
 • luentojen aikana työstettävien tehtävien tekeminen
 • kirjallisuuteen, lainsäädäntöön ja moninaisuuteen perehtyminen
 • erityispedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja/tai käytäntöihin tutustuminen
 • raporttien laatiminen
 • kirjallisuuden suorittaminen

 

Toteutustavat

LUENNOT (2 op): verkkoluennot 20 h, jotka tallennetaan, luentoihin liittyvät itsenäiset tehtävät (14 h) sekä valmistautuminen luentotenttiin ja tentti tai pohdiskelevan luentoesseen kirjoittaminen (20 h)

RAPORTIT (1 op): 1) kaksi tutustumiskäyntiä ja tutustumisraportti (0,5 op), 2) moninaisuuteen tutustuminen ja moninaisuusraportti (0,25 op) 3) lainsäädäntöön tutustuminen ja lainsäädäntöraportti (0,25 op)

KIRJALLISUUS (2 op): kirjallisuuteen (2 teosta) perehtyminen ja kirjallisuustentti tai -esseet

 

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuus (valitse kaksi teosta kolmesta vaihtoehdosta). Lainsäädäntöön liittyvät osuudet ilmoitetaan opetuksen alussa.

 • Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. 3. uudistettu painos (aiemmat painokset eivät käy). Helsinki: WSOY.
 • Jahnukainen, M. 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Lastensuojelun keskusliitto.
 • Schuelka, M., Johnstone, C., Thomas, G. & Artiles, A. J. 2019. The SAGE Handbook of Inclusion and Diversity in Education. London: SAGE Publications. Luvut 6, 8, 10, 11, 15, 16, 24 ja 35.