Oppiminen, ohjaus ja opettaminen 5 op (LY)

04.11.2024–31.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa 4.11.-31.12.24.

Alla olevat luennot tallennetaan ja ovat kuunneltavissa Moodle -työtilassa aikaisintaan luentoa seuraavana päivänä:

ma 21.10.2024 12:00-15:00 C147 LY, Fellman-sali C147
pe 25.10.2024 09:00-12:00 C147 LY, Fellman-sali C147
pe 01.11.2024 09:00-12:00 C147 LY, Fellman-sali C147

Kouluttaja

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori, KT Outi Kyrö-Ämmälä

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tarkastella ihmisen oppimista jatkuvana ja elinikäisenä tapahtumana
 • tunnistaa ja ymmärtää keskeisiä oppimiseen, ohjaukseen ja opetukseen liittyviä käsitteitä ja teorianäkökulmia
 • kuvailla oppimisen arviointiprosessia ja erilaisia arviointimenetelmiä
 • kuvailla opetussuunnitelman eri tasoja sekä opetussuunnitelman merkityksellisyyttä opetusprosessissa
 • hahmottaa oppimisen ohjaajan osaamiseen kuuluvia tekijöitä monenlaisen oppijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • reflektoida analyyttisesti omaa toimintaansa oppijana sekä omaa pedagogista ajatteluaan ja omia pedagogisia lähtökohtiaan ja ratkaisujaan

Arviointiasteikko: H-5

Sisältö

 • Ihminen oppijana: oppimisen psykologian peruskäsitteet (oppiminen, motivaatio, kognitiivinen kehitys, muisti, metakognitio)
 • Pedagogiikan, andragogiikan ja geragogiikan perusteet: oppimisen perusprosessit ja oppimisteoriat, opetuksen suunnittelu ja toteutus, opetusmenetelmät/-strategiat, oppimisen arviointi
 • Opetussuunnitelmat opetuksen sisältöjen ja käytäntöjen ohjaajana
 • Oppimisen ohjaajan kompetenssi ja monenlaisten oppijoiden tarpeiden huomiointi inklusiivisessa opetuksessa (UDL)
 • Minä oppijana ja opettajana: pedagoginen ajattelu ja toiminta

 

Suoritustavat

 • aktiivinen osallistuminen opetukseen
 • opetusmateriaaliin perehtyminen (esitysdiat, muu kirjallinen materiaali)
 • yksilöllisten ja yhteisöllisten tehtävien suorittaminen ja itsearviointi
 • kirjallisuuteen perehtyminen • tentti (luennot ja kirjallisuus)

 

Toteutustavat

Luentotallenteet 12 h, itsenäinen yhteisöllinen työskentely 25 h ja itsenäinen yksilöllinen työskentely 96 h

Toteutukseen sisältyy itsenäisesti suoritettavia tehtäviä (tallenteet, yksilölliset ja yhteisölliset tehtävät, tentti), jotka opiskelija voi suorittaa toteutuksen avautumisen jälkeen oman aikataulun mukaisesti sovittuun määräpäivään mennessä.

 

Oppimateriaalit

Opintojakson aikana Moodlen työtilan kautta jakoon tuleva materiaali.

Kurssikirjallisuudessa on vaihtoehtoisina seuraavat kirjat eli valitse yksi näistä:

Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. PS-kustannus. ISBN 978-952-451-697-6 TAI

Lemmetty, S. & Collin, M. (2022). Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3 TAI

Tam, M. (2014) A distinctive theory of teaching and learning for older learners: why and why not?, International Journal of Lifelong Education, 33:6, 811-820, DOI: 10.1080/02601370.2014.972998