Oppimisen moninaisuus 5 op (LY)

16.01.2024–31.07.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa ajalla 16.1.-31.7.2024.

ti 16.01.2024 16:00-19:00 Etä
to 18.01.2024 16:00-19:00 Etä
ti 23.01.2024 16:00-19:00 Etä
to 25.01.2024 16:00-19:00 Etä
ti 30.01.2024 16:00-19:00 Etä
ti 06.02.2024 16:00-19:00 Tentti
ti 12.03.2024 09:00-12:00 Tentti
ma 25.03.2024 16:00-19:00 Tentti

Luennot välitetään verkossa reaaliaikaisesti ja myös tallennetaan, joten ne ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen.

Kouluttaja

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Anne-Maarit Hermanoff

Tuutori: erityisopettaja Anneli Partanen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • analysoida ajatteluun, oppimiseen ja hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön elämänkulussa ja erilaisissa oppimisympäristöissä
 • tunnistaa, selostaa ja luokitella yksilöllisiä oppimisvalmiuksia
 • vertailla ja luokitella monenlaisia oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja lahjakkuuden ilmenemismuotoja
 • kuvailla oppimisen ja koulunkäynnin tuen prosessia sekä perustellen selostaa, kuinka soveltaa tietämystään käytännössä
 • perustellen selostaa moniammatillisen yhteistyön merkityksellisyyttä oppimisen edistämisessä
 • identifioida kulttuurisia tekijöitä ja perustellen kuvailla monikulttuurisuuden merkityksellisyyttä oppimiseen yhteydessä olevana tekijänä

Arviointiasteikko H-5

Sisältö

 • Kognitiivisten ja metakognitiivisten taitojen kehittyminen
 • Monenlaiset oppijat lahjakkaista kehitysvammaisiin
 • Oppimisvalmiuksien ja ‐vaikeuksien lähestymistapoja ja taustoja
 • Oppimisen haasteiden tunnistaminen ja tukeminen
 • Monitoimijuus oppimisen ja koulunkäynnin tukiprosessissa
 • Monikulttuurisuus oppimisprosessin tekijänä

 

Suoritustavat

Hyväksytty suoritus edellyttää

 • aktiivista osallistumista luennoille, luentotehtävien tekemistä ja luentojen tenttimistä sekä kirjallisuuden (3 teosta) suorittamista tai
 • kokonaan itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuden (4 teosta) suorittamista

 

Toteutustavat

Vaihtoehto 1: kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely

 • Verkkoluennot (14 h) sekä niihin liittyvät yksilölliset/yhteisölliset tehtävät, tenttiin valmistautuminen ja luentotentti verkko- tai exam-tenttinä (26 h) 1,5 op
 • Itsenäinen yksilöllinen ja/tai yhteisöllinen työskentely (94 h): Itsenäinen kirjallisuuteen (4 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuusesseet tai kirjallisuustentti 3,5 op

Vaihtoehto 2: itsenäinen työskentely

 • Itsenäinen kirjallisuuteen (5 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuusesseet tai kirjallisuustentti 5 op (135 h)

 

Kurssikirjallisuus

1. Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen M-K. & Tiina Siiskonen. Niilo Mäki Instituutti. 978-951-39-7744-3
2. Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. PS-kustannus. Tai Erityispedagogiikka ja kouluikä 2016 9789524519977
3. Erityispedagogiikka ja kouluikä. 2016. Toim. Takala, M. Gaudeamus. Tai Pihlaja & Viitala 2019 9789524954082
4. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma. 2012. Toim. Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola ja Kari Nyyssölä. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.PDF
5. Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. 2012. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. OPETUS 2000. PS-kustannus.
6. Kehitysvammaisuus. 2012. Kaski, M. (Toim.), Manninen, A. & Pihko, H. Sanoma Pro Oy 9789526301570