Oppimisympäristöt ja koulutuksen teknologiat (LY)

21.04.2025–31.07.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa 21.4.-31.7.25.

Alla olevat luennot tallennetaan ja ovat kuunneltavissa Moodle -työtilassa aikaisintaan luentoa seuraavana päivänä:

22.04.2025 13.00 - 17.00 C147 LY
24.04.2025 13.00 - 17.00 C147 LY
05.05.2025 15.00 - 17.00 Verkko-opetus
06.05.2025 15.00 - 17.00 Verkko-opetus
26.05.2025 14.00 - 17.00 C147 LY
27.05.2025 14.00 - 17.00 C147 LY

Kouluttaja

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori, KT Outi Kyrö-Ämmälä

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee oppimisen ja oppimisympäristöajattelun teoreettisia ja pedagogisia lähtökohtia
  • ymmärtää millaisia ovat erilaiset oppimisympäristöt, niihin soveltuva pedagogiikka ja tarkoituksenmukainen teknologiaintegrointi
  • ymmärtää millaisten pedagogisten ratkaisujen, digitaalisten sovellusten ja ympäristöjen avulla erilaisissa oppimisympäristöissä voidaan tukea erityisesti oppimisen eheyttämistä, yhteisöllistä oppimista ja psykososiaalista hyvinvointia.
  • osaa valita erilaisiin oppimisympäristöihin sopivia pedagogisia lähestymistapoja ja digitaalisia ratkaisuja.

Arviointiasteikko: H-5

Sisältö

  • Erilaisten oppimisympäristöjen teoreettiset ja erityisesti digipedagogiset lähtökohdat

 

Suoritustavat

Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät pienryhmissä (4 opiskelijaa) oppimisympäristöajatteluun ja erilaisiin oppimisympäristöihin sekä tutustuvat pedagogiikkaan, joka soveltuu mediaa ja digitaalista teknologiaa hyödyntäviin oppimisympäristöihin:

1. Opiskelijat pienryhmissä valitsevat yhden oppimisympäristön, tutustuvat siihen liittyvään kirjallisuuteen, analysoivat/arvioivat sen, ja yhteisessä kirjallisessa tuotoksessa (8-10 sivua tekstiä) esittelevät sen toimintaperiaatteita ja siihen soveltuvia pedagogisia ratkaisuja lähdeviitteineen (min. 4).

2. Opiskelijat pienryhmissä esittelevät kirjallisen tuotoksen tärkeimmät löydökset videolla (max. 4min), joka jaetaan muiden opiskelijoiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi ennen loppuseminaaria. Videot katsotaan ja niiden sisällöistä keskustellaan yhdessä loppuseminaarissa.

 

Toteutustavat

Luentotallenteet 16 h sekä itsenäistä opiskelua (perehtyminen valittuun oppimisympäristöön liittyvään kirjallisuuteen) sekä pienryhmätyöskentelyä yht. 119 h (kirjallinen oppimisympärisöanalyysi ja video).

Oppimateriaalit

Opintokohteen yleinen oppimateriaali, joiden tiedot sovellettavissa lasten, nuorten ja aikuisten oppimisympäristöihin:

Granö, P. M., Hiltunen, M. L., & Jokela, T. S. (2018). Suhteessa maailmaan: ympäristöt oppimisen avaajina. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63608

Imms, W., & Kvan, T. (2021). Teacher transition into innovative learning environments: A global perspective (p. 334). Springer Nature.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-7497-9

Kotila, H., & Mäki, K. (2014). Oppimisympäristöt ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16(1), 62–72. https://journal.fi/akakk/article/view/113541/67020

Kuuskorpi, M. &Sipilä, K. (toim.) (2016) Opetuksen digitalisaatio, uudet oppimisympäristöt ja uusi pedagogiikka. Kaarinan kaupunki. https://peda.net/haapajarvi/hankkeet/ttvv/ljr/oduojup/o3p:file/download/c2082a5a73a2832b0851274d9dd22e0acb0841e7/Opetuksendigitalisaatio_netti%283%29.pdf

OECD (2017), The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, OECD, Publishing, Paris, http://dx.doi.org/9789264277274-en.

Lisäksi luennoilla ilmoitettavia artikkeleita ja verkkolähteitä.