Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op - AY700126P (OY)

02.10.2024–06.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ke 2.10., ma 7.10., ke 9.10., ma 14.10., ke 16.10., ma 28.10., ke 30.10. ja ke 6.11.2024 klo 17.00-18.30

Opetus toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa historian monimuotoisen käytön yhteiskunnassa ja sen luonteen akateemisena tieteenalana. Opiskelijalle on muodostunut näkemys historiankirjoituksen kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja teorioiden käytöstä tutkimuksessa.

Sisältö

Historian käytön ja tutkimuksen keskeiset piirteet: Historia yhteiskunnallisena ilmiönä, historiantutkimuksen peruskäsitteet, tutkimusalat ja teoriat.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento, harjoitustehtävät, kirjallisuus ja oppimispäiväkirja / essee. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa luennoilla, harjoitustehtävien hyväksyttyä suoritusta ja oppimispäiväkirjassa osoitettua asian hallintaa.

Toteutustavat

Luentokurssi ja perehtyminen kurssin yhteydessä jaettavaan kirjallisuuteen.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Historia, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.