Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op(JY)

Aika ja paikka

Ylivieska ja Pyhäjärvi

Sisältö

KTKPO Osaaminen ja asintuntijuus  5op
Opintojakson suoritettuasi osaat
* eritellä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin tutkimuksen näkökulmia
* kuvata asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
* tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen identiteettiin sekä syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
* tunnistaa oman roolisi aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus:

1. Collin, K., Paloniemi S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010 tai uudemmat. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYpro. Kirjasta hyödynnetään lukuja:

o Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja”.

o Palonen & Gruber: ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”.

o Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”.

o Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen: Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatioissa.

o Collin & Billett: Luovuus ja oppiminen työssä.

2. Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007 tai uudemmat. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.

3. Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto. (Saatavilla myös e-kirjana)

Lisälähde:

1. Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2006 tai uudemmat. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru