Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op(JY)

01.08.2018–31.07.2019 Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska ja Pyhäjärvi

Sisältö

KTKPO Osaaminen ja asintuntijuus  5op
Opintojakson suoritettuasi osaat
* eritellä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin tutkimuksen näkökulmia
* kuvata asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
* tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen identiteettiin sekä syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
* tunnistaa oman roolisi aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus:

1. Collin, K., Paloniemi S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010 tai uudemmat. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYpro. Kirjasta hyödynnetään lukuja:

o Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja”.

o Palonen & Gruber: ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”.

o Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”.

o Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen: Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatioissa.

o Collin & Billett: Luovuus ja oppiminen työssä.

2. Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007 tai uudemmat. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.

3. Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto. (Saatavilla myös e-kirjana)

Lisälähde:

1. Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2006 tai uudemmat. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.