Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op (LY) - UPAMU1003V24

15.01.2025–12.02.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Etäopetuksena seuraavasti:

ke 15.1.25 klo 17.00–20.15
ke 22.1.25 klo 17.00–20.15
ke 29.1.25 klo 17.00–20.15
ke 5.2.25 klo 17.00–20.15
ke 12.2.25  klo 17.00–21.00

Kontaktiopetusta yhteensä 21 t

Kouluttaja

FT Marjo Kamila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
 • käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä
 • ymmärtää kehittämistyötä ja kehittämisprojekteja palvelumuotoilun näkökulmasta
 • soveltaa menetelmiä yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Sisältö

Opintojakson teemat

 • Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät
 • Käyttäjälähtöinen muotoilu
 • Yhteiskehittäminen

Opetus- ja työmuodot
Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 t), itsenäinen työskentely, itsenäinen pienryhmätyöskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvat harjoitustyöt (60 t).

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen

Kirjallisuus ja muu materiaali

 • Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.
 • Koivisto, M., & Miettinen, S. (2009). Designing services with innovative methods. Kuopio Academy of Design; Publication series of the University of Art and Design Helsinki 93 B, Haettu (4.12.2023): Ellibs-verkkokirjahylly.
 • Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
 • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
 • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: H–5