Polkuja kouluhyvinvointiin 1,5 op (Oph rahoittaa)

25.09.2024–18.12.2024 Verkossa

Koulutuksen kantavana teemana on, että koulun jokainen jäsen voi kokea tulevansa tasa-arvoisesti kohdatuksi ja olevansa kyvykäs ja merkityksellinen toimija yhteisössään. Koulutuksessa hyödynnetään tutkimusperustaista tietoa, menetelmiä ja toimintamalleja sekä kokemuksellisuutta ja reflektointia. Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien tietoja ja taitoja tukea oppilaiden osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia. Samalla kasvavat myös luova ongelmanratkaisu sekä rohkeus nähdä muutostarpeita, miettiä mahdollisia ratkaisuja, ottaa tärkeitä asioita puheeksi työyhteisössä, luopua tietoisesti jostain ja rakentaa uutta tilalle. Nämä positiiviset muutokset yksilöiden asenteissa ja tietotaidoissa heijastuvat koko kouluyhteisöön.

Tervetuloa kehittämään ammattitaitoasi, verkostoitumaan kollegoiden kanssa ja vahvistamaan myös omaa hyvinvointiasi!

Aika ja paikka

Koulutuskokonaisuus toteutuu ajalla 25.9.-18.12.2024 verkossa (Zoom ja Moodle), katso tarkemmat aikataulut ja toteutustavat koulutusosioista.

Kohderyhmä

Perusopetuksen opetushenkilöstö

Kouluttaja

Kouluttajat ovat Tiina Honkonen ja Marika Taskinen.

Koulutukseltaan Tiina on YTM, opettaja, nuoriso-ja sosiaalityöntekijä, työnohjaaja ja työnohjaajien kouluttaja. Koulumaailmassa Tiina on toiminut työnohjaajana, VESO- kouluttajana, tuntiopettajana, MLL:n tukioppilastoiminnassa niin kouluttajana kuin materiaalien tuottajana sekä koulukuraattorina. Tiina on kirjoittanut yhdessä Reija Salovaara kanssa Rakenna hyvä luokkahenki ja Voi hyvin, opettaja! kirjat.

Marika on KM, systeeminen sertifioitu coach ja taideterapeutti. Marika on toiminut kuvataiteen ja käsityön opettajana perusasteella ja pedagogisena asiantuntijana kolmannella sektorilla sekä Opetushallituksessa. Marika on kirjoittanut lukuisia julkaisuja luovuuden käytöstä opetus- ja ohjaustyössä järjestöille sekä kirjan Merkityksellinen minä yhdessä Mira Puron kanssa.

Kouluttajat vastaavat koulutussisällöistä ja opetuksesta koulutusosioissa. Kotiryhmien tapaamisissa keskustelua fasilitoivat kesäyliopiston koulutussuunnittelijat.

Tavoitteet

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on:

T1) Kehittää peruskoulujen inklusiivista toimintakulttuuria, missä jokainen oppilas tuntee olevansa tasavertaisesti osallinen toisten joukossa (polku 1)

T2) Vahvistaa psyykkistä ja pedagogista turvallisuutta, mikä on perusta osallisuudelle ja hyvinvoinnille (polku 2)

T3) Vahvistaa toimijoiden hyvinvointia, joka on edellytys oppimiselle ja opettamiselle (polku 3)

T4) Tukea osallistujien rohkeutta ja luovaa ongelmanratkaisua, mitä voi hyödyntää erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa niin luokassa, ryhmässä kuin koko kouluyhteisössä (läpileikkaava tavoite kaikissa koulutusosioissa)

Sisältö

Koulutusosiot:
Polku 1: Osallisuus 25.9.24 alk. verkossa
Polku 2: Turvallisuus 30.10.24 alk. verkossa
Polku 3: Hyvinvointi 27.11.24 alk. verkossa

Toteutustavat:
Koulutukset verkossa: 5 h / koulutusosio
Kotiryhmätapaamiset verkossa: 2 h / koulutusosio (3 ryhmää, jotka pysyvät samana koko koulutuksen ajan)
Itsenäinen oheiskirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen luovia menetelmiä hyödyntäen koulutusprosessin ajan
Luovuus ja kuvataide ovat menetelminä mukana koulutuksessa, aiempaa osaamista niihin ei edellytetä.

Hyväksytty suorittaminen:
Koulutuksen hyväksyttyyn suoritukseen ja opintopisteisiin edellytetään sitoutuminen koko koulutuksen suorittamiseen: opetukseen ja kotiryhmätapaamisiin osallistuminen sekä oppimispäiväkirjan tekeminen (palautus vastuusuunnittelijalle koulutuksen päättyessä). Hyväksytystä suorituksesta opiskelija saa opintopisteillä varustetun suoritustodistuksen.


POLKU 1: OSALLISUUS

 • Opetussessio ke 25.9.24 klo 15.30–18.00

 • Opetussessio ke 9.10.24 klo 15.30–18.00

 • Kotiryhmätapaaminen 2h; fasilitoitu keskustelutilaisuus polun osaamistavoitteiden mukaisesti (pidetään ennen seuraavan polun alkamista, aikataulu tarkentuu myöhemmin)

 • Itsenäinen oheiskirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen luovia menetelmiä hyödyntäen koulutusprosessin ajan

Sisältöteemoja:

 • Osallisuus on tavoitteellisia tekoja yhteisen hyvän eteen

 • Osallisuus on kokemus ja tunne

 • Yhteistoiminta ryhmissä, luokissa, koulussa (oppilaskunnat, opettajat, muu henkilöstö)

 • Oppilaiden osallisuus ei ole aikuisten hyvän tahdon juttu vaan kaikkien aikuisten velvollisuus

 • Tunnetaidot

 • Vuorovaikutustaidot

 • Arvojen ja tarpeiden tunnistamisen ja rakentamisen taidot, myötätunto

 • Minun ja meidän arvomme

 • Arvot, tietoisuus omista arvoista tukee omaa identiteettityötä ja yhteisen hyvän rakentamista

POLKU 2: TURVALLISUUS

 • Opetussessio ke 30.10.24 klo 15.30–18.00

 • Opetussessio ke 13.11.24 klo 15.30–18.00

 • Kotiryhmätapaaminen 2h; fasilitoitu keskustelutilaisuus polun osaamistavoitteiden mukaisesti (pidetään ennen seuraavan polun alkamista, aikataulu tarkentuu myöhemmin)

 • Itsenäinen oheiskirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen luovia menetelmiä hyödyntäen koulutusprosessin ajan

Sisältöteemoja:

 • Psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen keskiössä, fyysinen turvallisuus mukana, laki eläväksi ja todeksi

 • Omien tarpeiden, vahvuuksien ja toiveiden/haaveiden tunnistaminen lisää itsetuntemusta ja myötätuntoa sekä ymmärrystä toisia kohtaan

 • Kuka sinä ja minä olemme, mitä olemme yhdessä - mitkä ovat meidän tarpeemme ja toiveemme luokassa

 • Tulevaisuustaidot ja mahdollisuuksien näkeminen

 • Ryhmädynamiikka: Suhteet, haasteelliset kohtaamiset, avunpyyntö

POLKU 3: HYVINVOINTI

 • Opetussessio ke 27.11.24 klo 15.30–18.00

 • Opetussessio ke 11.12.24 klo 15.30–18.00

 • Kotiryhmätapaaminen 2h; fasilitoitu keskustelutilaisuus polun osaamistavoitteiden mukaisesti (pidetään ennen viimeistä opetussessiota, aikataulu tarkentuu myöhemmin)

 • Itsenäinen oheiskirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen luovia menetelmiä hyödyntäen koulutusprosessin ajan, oppimispäiväkirjan palautus 18.12.24 mennessä vastuusuunnittelijalle

Sisältöteemoja:

 • Erilaisia hyvinvoinnin malleja (mm. DRAMMA)

 • Myötätunto ja lempeys itselle, rajat ja jaksaminen, lepo ja palautuminen

 • Omanlaisen palautumisen löytäminen: vähemmän on enemmän

 • Arvot tarpeet ja toiveet

 • Haaveet ja unelmat, vahvuudet haaveiden pohjana

 • Ilo, tunteet, tunteen ja järjen tasapaino, tunneäly

 • Minäpystyvyys

 • Resilienssi


Lisätietoa:

Kuusamon toimipaikka: koulutussuunnittelija Johanna Riekki (koulutuksen vastuusuunnittelija), p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi 

Oulun toimipaikka: koulutussuunnittelija Riitta Niku, p. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi 

Raahen toimipaikka: koulutussuunnittelija Teija Pitkänen, p. 040 130 8103, teija.pitkanen@raahe.fi 

Ylivieskan ja Pyhäjärven toimipaikat: opetuksen kehittämiskoordinaattori Terhi Mustakangas, p. 044 429 4389, terhi.mustakangas@ylivieska.fi 

Hinta

Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Ilmoittaudu

10.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutuspaikat ovat varatut tässä koulutuksessa työsuhteessa olevalle perusopetuksen opetushenkilöstölle. Koulutuspaikkoja on rajallinen määrä ja ne täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessaan koulutukseen opiskelija sitoutuu suorittamaan sen kokonaisuudessaan. Yksittäisiin koulutuspäiviin emme voi ottaa vastaan ilmoittautumisia.

Huomioithan, että laskutustieto on ilmoittautumislomakkeella pakollinen tieto, vaikka koulutus on maksuton. Voit valita vaihtoehdon "Maksan itse". Koulutuksesta ei lähetetä laskua.

Kouluttajista:

Yhdessä Tiina ja Marika ovat kouluttaneet ja tuottaneet materiaaleja jo pitkään. He ohjaajat myös Lempeän luovia taidehetkiä. Silloin he ovat rva Lempeys ja rva Luovuus.

Tiinan löydät www.tiinahonkonen.fi, FB Myötätuuli Tiina Honkonen Oy ja Insta myotatuulitiina. Marikan löydät www.marikataskinen.com, FB Marika Taskinen Oy ja Insta marikataskinen.