PR-viestintä 5 op (OY) - AY695105P

05.11.2024–12.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

5.11.–12.12.24 välisenä aikana Zoomissa ja Moodlessa.

Jakson aloitusluennot järjestetään ti 5.11.24 klo 17.00–17.45 sekä ti 12.11.24 klo 17.00–17.45. Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin.

 

Kouluttaja

FM Mirkka Oja-Leikas

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa organisaatioviestinnän ja suhdetoiminnan käytäntöjen ja teorian kehitysvaiheet. Opiskelija osaa tulkita imagon kysymyksiä monista näkökulmista. Hän osaa selittää yritysmaineen vaalimisen ja yhteiskuntavastuun periaatteet. Hän osaa selittää brändien rakentamisen prosessit ja elämystalouden perusteet. Opiskelija osaa selittää, miten organisaatioiden viestintää pitää hoitaa kriisitilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa viestinnän teorioita yksittäisiin tapauksiin.

Sisältö

Organisaation ulkoinen viestintä

 

Suoritustapa ja arviointi

Aloitusluento, ohjattu opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä ja vertaispalaute.

Arviointi
0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

  • Juholin, Elisa: Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. Helsinki: Infor, 2017 tai uudempi.
  • Moodlessa oleva materiaali