Rahoitusmarkkinat 5 op (OY) - AY724108P

05.09.2023–12.10.2023 Verkossa

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 5.9.-12.10.2023 klo 17.15-19.45

Kurssi järjestetään muuten etäopetuksena (Moodle, Zoom), tentti on yliopiston Examissa.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

Dosentti, KTT Esa Mangeloja
Työelämäprofessori, PhD Pentti Pikkarainen

Tavoitteet

Opintojakso toimii johdantona rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja yleiset toimintaperiaatteet sekä tunnistaa erityyppisiä rahoitusinstrumentteja ja niiden ominaispiirteitä.

Sisältö

1) rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden rooli taloudessa,
2) tavallisimmat rahoitusinstrumentit, niiden ominaisuudet ja hinnoittelun perusteet,
3) osakemarkkinat, joukkovelkakirjamarkkinat, pankkien liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, johdannaismarkkinat, rahastot, private equity

Toteutustavat

Etäopetus: luentoja (36 h), itsenäistä opiskelua (94 h), tentti (3 h)

Suoritustapa

Sähköinen tentti

Arviointiasteikko

0-5

Hinta

98 €