Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

13.04.2024–07.06.2025 Oulu

Kaipaatko uusia ammatillisia työkaluja erilaisten mielenterveyden haasteiden kohtaamiseen? Päivitä ammattitaitoasi ja hanki itsellesi työelämässä erittäin arvostettu lyhytterapeutin pätevyys. Koulutuksen aikana opit soveltamaan ratkaisukeskeisen terapiatyön menetelmiä osana työtäsi sekä tukemaan asiakkaasi myönteistä mielenterveyttä, kasvua ja kehitystä. Mielenterveyden ongelmat ovat tällä hetkellä yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista, ja tarve osaaville lyhytterapeuteille on suurempi kuin koskaan.

Koulutuksemme tarjoaa sinulle tehokkaita työmenetelmiä toipumislähtöiseen ja lyhytterapeuttiseen työskentelyyn eri ikäryhmien kanssa. Erityisasiantuntijoiden ohjauksessa hankit konkreettista osaamista lasten, nuorten ja aikuisten auttamiseen ja tukemiseen mielenterveysasioissa. Koulutuksen keskiössä on ratkaisukeskeinen filosofia yhdistettynä narratiiviseen ja dialogiseen malliin, jonka avulla voit aikaansaada myönteisiä muutoksia psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla sekä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen suoritettuasi voit käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Lisäksi saat Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oman työn ohessa.

Aika

13.4.24–7.6.25

Paikka

Oulu ja verkossa

Kenelle

Sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaiset

Hinta

2300 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

13.4.24–7.6.25

Uudistunut rakenne sisältää lähikoulutuspäiviä Oulussa ja etäosioita Zoomissa.

Lähikoulutuspäivät Oulussa (5 lauantaita)
Sarianna Virpikari

La 13.4.24 klo 9.00–16.00
La 17.8.24 9.00–16.00
La 2.11.24 9.00–16.00
La 15.2.25 9.00–16.00
La 7.6.25 9.00–16.00

Etäkoulutusillat Zoomissa (10 iltaa)
Sarianna Virpikari

Pe 24.5.24 klo 17.00–20.15
Ke 5.6.24 klo 17.00–20.15
Pe 6.9.24 klo 17.00–20.15
Pe 4.10.24 klo 17.00–20.15
Pe 29.11.24 klo 17.00–20.15
Ke 8.1.25 klo 17.00–20.15
Pe 21.3.25 klo 17.00–20.15
Ti 8.4.25 klo 17.00–20.15
Ke 14.5.25 klo 17.00–20.15
To 15.5.25 klo 17.00–20.15

Pienryhmätyönohjaus Oulussa tai etänä Zoomissa ryhmän valinnan mukaan (2 x 45 min. / opiskelija / päivä pienryhmänsä mukana)
Hannamaija Rauhala

Ke 11.9.24
Ke 20.11.24
Ti 28.1.25
Ke 19.3.25
Ma 12.5.25

Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssä jaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien (30 op) aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

 

 

Kouluttaja

Vastuukouluttajana Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja

Vierailevat kouluttajat:

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK)
 • Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Milka Kosonen
 • Seksuaaliterapeutti Johanna Luomala
 • Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, lyhytterapeutti Mika Haataja

Pienryhmätyönohjauksesta vastaavat Sarianna Virpikari sekä psykoterapeutti, PsM Hannamaija Rauhala.

Tavoitteet

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja omassa työkontekstissa ja integroida niitä yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin. Lisäksi koulutus vahvistaa työssä jaksamista ja tukee tavoitteellista ja ammatillista toimintaa.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

 • tietää, mitä ovat psykoterapeuttinen ja lyhytterapeuttinen työskentely, niiden prosessit sekä osaa soveltaa niitä myös käytäntöön.
 • ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä siihen liittyvän lainsäädän-nön  perusteet
 • osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilan-teissa
 • osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painottuvat yksilön omat voimavarat, toivo, merkityksellisyys, osallisuus ja myönteisyys
 • osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä
 • osaa hyödyntää lyhytterapeuttisen terapiaprosessin rakennetta
 • osaa ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida tera-pian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Sisältö

Koulutuksen suoritustapa
Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutukseen sisältyy opetusta 10 päivää (viisi lähiopetuspäivää ja kymmenen etäopetusiltaa), pienryhmätyönohjausta 5 x 2 tuntia viitenä erillisenä työnohjauskertana, dokumentoitavaa asiakastyöharjoittelua 100 tuntia, vertaisryhmätyöskentelyä 20 tuntia, yksilötyöskentelyä, paritutorointia sekä kirjallista oheislukemistoa sekä niihin liittyvät reflektiot.

Lisäksi koulutuksessa tehdään annettuja välitehtäviä, kirjallinen lopputyö sekä omaa kasvua ja kehittymistä tutkiva itsereflektio. Opiskelija hankkii itse omat asiakkaansa esimerkiksi oman työnsä kautta. Asiakastyöstä tehdään videodokumentointi vähintään kahden eri asiakkaan kanssa. Lisäksi asiakastyöstä tehdään kirjalliset analysoinnit ja litteroinnit annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta ja aikuisopiskeluvalmiuksia. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää sataprosenttista läsnäoloa.

 • Koulutuspäiviä 10 kpl (5 lähikoulutuspäivää ja 10 etäopetusiltaa)
 • Pienryhmätyönohjausta 5 x 2 h (viitenä päivänä 2 x 45 min)
 • Vertaisryhmätapaamiset 20 h
 • Asiakastyö (100 h) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi
 • Välityöskentely ja tehtävät
 • Kirjareferaatit (10 kirjaa)
 • Muu oheislukemisto (mielenterveyslainsäädäntö)
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Oman ammatillisen kasvun reflektio
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • Syventävä kirjallisuus

Koulutuksen rakentuminen moduuleittain

 • Johdanto terapeuttiseen työhön ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen 10 op
 • Mielenterveyden erilaiset ongelmat ja ratkaisukeskeinen hoito 10 op
 • Lyhytterapian erilaiset sovellukset terapeuttisessa työskentelyssä 10 op

Koulutuksen sisältö

 • Koulutuksessa opitaan hyödyntämään myönteisiä muutoksia tukevia työtapoja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Keskiössä ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia sekä voimavarakeskeiset ja dialogiset työmenetelmät.
 • Psykoterapia ja lyhytterapia työmenetelmänä
 • Ratkaisukeskeisyys ja taustafilosofia sekä työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen prosessi
 • Ratkaisukeskeisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

Keskeisimmät mielenterveyden ongelmat ratkaisukeskeisessä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä ja ratkaisukeskeinen hoito:

 • Ahdistuneisuus
 • Masennus
 • Traumat, kriisit
 • Pakko-oireet, pelot sekä paniikkihäiriö
 • Syömishäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Työskentely eri-ikäisten ja perheiden kanssa
 • Pariterapia ja seksuaalisuus sekä sukupuolisuuden moninaisuus

Hinta

2300 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus laskutetaan kuudessa erässä. Maksettu varausmaksu on huomioitu erissä.

1. erä 370 €, eräpäivä 15.4.24
2. erä 370 €, eräpäivä 1.7.24
3. erä 370 €, eräpäivä 30.9.24
4. erä 370 €, eräpäivä 2.1.25
5. erä 360 €, eräpäivä 3.3.25
6. erä 360 €, eräpäivä 31.5.25

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen.

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja todistus suoritetusta Psykoterapeuttiset valmiudet (tai vastaavat) -opinnoista (jos suoritettu muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa) sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohje vapaamuotoisen hakemuksen tekemiseen

Otsikko: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op + oma nimi

Kerro hakemuksessasi:

 • omat yhteystietosi
 • koulutustaustasi
 • työkokemuksesi
 • mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
 • miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
 • miten aiot hankkia harjoitusasiakkaat koulutusta varten?
 • kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin
 • mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

Opiskelijoiden valinta tapahtuu vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen itsenäiseen asiakashankintaan, valmiuteen itseohjautuvaan ja vastuulliseen opiskeluun sekä sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina.

Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Huomioithan siis, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Ilmoittautuminen on sitova. 25.3. jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.