Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

06.09.2023–01.11.2024 Oulu

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet käyttää ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien 30 op aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Koulutuksesta saa myös Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden.

Aika

6.9.23–1.11.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaiset

Hinta

2200 €

Ilmoittautuminen

14.8.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

6.9.23–1.11.24 Oulu

Koulutuspäivät (Sarianna Virpikari)
Ke 6.9.23 klo 9.00–16.00 koulutuspäivä 1
Ke 4.10.23 9.00–16.00 koulutuspäivä 2
Ti 14.11.23 9.00–16.00 koulutuspäivä 3
Ke 28.2.24 9.00–16.00 koulutuspäivä 4
Ti 16.4.24 9.00–16.00 koulutuspäivä 5
Ti 28.5.24 9.00–16.00 koulutuspäivä 6
Ma 26.8.24 9.00–16.00 koulutuspäivä 7
Ke 25.9.24 9.00–16.00 koulutuspäivä 8
To 31.10.24 9.00–16.00 koulutuspäivä 9
Pe 1.11.24 9.00–16.00 koulutuspäivä 10

Pienryhmätyönohjaus (Hannamaija Rauhala)
Ke 10.1.24 pienryhmätyönohjaus 1
Ma 25.3.24 pienryhmätyönohjaus 2
Ke 29.5.24 pienryhmätyönohjaus 3
Ti 27.8.24 pienryhmätyönojaus 4
To 26.9.24 pienryhmätyönohjaus 5

Työnohjausta on merkittyinä päivinä 2 x 45 min. / opiskelija pienryhmänsä mukana. Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.


Aloitamme uuden koulutuksen helmikuussa 2024, pyydä ilmoitus kun koulutuksen haku aukeaa:

eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssä jaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien 30 op aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari ja psykoterapeutti, PsM Hannamaija Rauhala


Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.


Hannamaija on psykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Hänellä on myös kognitiivisen lyhytterapian, kliinisen hypnoterapian ja EMDR-terapeutin sekä TRE-ohjaajan pätevyydet, ja hän on opiskellut myös psykofyysistä psykoterapiaa ja biologiaa.

Tavoitteet

 • saada tietoa erilaisista mielenterveyden ongelmista ja oppia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssään eri työympäristöissä
 • oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joiden avulla asiakkaan kasvun ja kehityksen sekä myönteisen mielenterveyden tukeminen mahdollistuu
 • antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa
 • vahvistaa omaa työssä jaksamista ja tukea tavoitteellista ja ammatillista toimintaa
 • kehittää käytännön työtapoja omassa työkontekstissaan ja integroida niitä yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

 • tietää mitä on psykoterapeuttinen ja lyhytterapeuttinen työskentely sekä niiden prosessi ja osaa soveltaa niitä myös käytäntöön
 • ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
 • osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painottuvat yksilön omat voimavarat, toivo, merkityksellisyys, osallisuus ja myönteisyys
 • osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä
 • osaa hyödyntää lyhytterapeuttisen terapiaprosessin rakennetta
 • osaa ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa

Sisältö

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset työmenetelmät myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.
Psy­ko­te­ra­pia ja lyhytterapia työ­me­ne­tel­mä­nä
Ratkaisukeskeisyys ja taustafilosofia sekä työotteen perusteet
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen prosessi
Ratkaisukeskeisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus
Mie­len­ter­veyt­tä kos­ke­va lain­sää­dän­tö sekä mie­len­ter­veys­työn ja psy­ki­at­ri­sen hoi­don pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä
Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

Keskeisimmät mielenterveyden ongelmat ratkaisukeskeisessä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä ja ratkaisukeskeinen hoito
Ahdistuneisuus
Masennus
Traumat, kriisit
Pakko-oireet, pelot sekä paniikkihäiriö
Syömishäiriöt
Päihdeongelmat
Neuropsykiatriset ongelmat
Työskentely eri-ikäisten ja perheiden kanssa
Pariterapia ja seksuaalisuus sekä sukupuolisuuden moninaisuus

Suoritustapa

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen sisältyy opetusta 10 päivää, pienryhmätyönohjausta 5 x 2 tuntia opetuspäivien lisäksi, dokumentoitavaa asiakastyöharjoittelua 100 tuntia (10 asiakasta), vertaisryhmätyöskentelyä lähipäivien välissä 24 tuntia sekä kirjallista oheislukemistoa sekä niihin liittyvät reflektiot.

Lisäksi koulutuksessa tehdään annettuja välitehtäviä, kirjallinen lopputyö sekä omaa kasvua ja kehittymistä tutkiva itsereflektio. Opiskelija hankki itse omat asiakkaansa esim oman työnsä kautta. Asiakastyöstä tehdään kirjalliset arvioinnit sekä litteroinnit annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta ja aikuisopiskeluvalmiuksia.

Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa.

 • Lähiopetuspäiviä on 10
 • Pienryhmätyönohjausta 5 x 2 h (viitenä päivänä 2 x 45 min)
 • Vertaisryhmätapaamiset 24 h
 • Asiakastyö (100 tuntia, 10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi
 • Välityöskentely ja tehtävät
 • Kirjareferaatit 5 kirjaa
 • Muu oheislukemisto (lainsäädäntö)
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • Syventävä kirjallisuus

Koulutuksen rakentuminen moduuleittain:

 • Johdanto terapeuttiseen työhön ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen 10 op
 • Mielenterveyden erilaiset ongelmat ja ratkaisukeskeinen hoito 10 op
 • Lyhytterapian erilaiset sovellukset terapeuttisessa työskentelyssä 10 op

Hinta

2200 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus laskutetaan kuudessa erässä. Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin.

 

Ilmoittaudu

14.8.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja todistus suoritetusta Psykoterapeuttiset valmiudet (tai vastaavat) -opinnoista sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohje vapaamuotoisen hakemuksen tekemiseen

Otsikko: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op + oma nimi

Kerro hakemuksessasi:

 • omat yhteystietosi
 • koulutustaustasi
 • työkokemuksesi
 • mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
 • miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
 • miten aiot hankkia harjoitusasiakkaat koulutusta varten?
 • kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin
 • mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

Opiskelijoiden valinta tapahtuu vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen tehdä itsenäisesti asiakashankinnat, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina sekä hakujärjestykseen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.