Runous ja kielen taide I, 5 op (TY) - LUKI1238

10.01.2025–25.01.2025 Oulu

Aika ja paikka

* Runous ja kielen taide I (5 op), 24 t
(toinen osioista lähiopetuksena)
- 10.-11.1.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
- 24.-25.1.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Kirjailija, FM Timo Harju

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa erilaisia runouskäsityksiä. Hän tuntee runouden osa-alueita ja traditioita. Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa omassa kirjoittamisessaan runouden keinoja kuten rytmiä ja toistoa, kuvallisuutta, monimerkityksisyyttä ja puhetilannetta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelujen avulla runouden muotokieleen ja käsitteistöön sekä harjoitellaan kirjoittamalla sen osa-alueita, kuten kuvakieltä, rytmiä sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteitä. Kurssilla kirjoitetaan runoja sekä saadaan ja annetaan palautetta, jotta tekstilaji tulee tutuksi ja opiskelija kehittyy runojen kirjoittamisessa.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen sekä vastuuopettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuuden lukeminen, harjoitustehtävät, ryhmätyöskentely ja esitelmät.

Oppimateriaali

 

- Kurssilla luetaan 2 tai useampia vastuuopettajan valitsemaa kaunokirjallista teosta.

- Kainulainen: Runon tuntu.
- Kainulainen, S., Kesonen, K. & Lummaa, K. (toim.): Lentävä Hevonen. Välineitä runoanalyysiin.
- Hytönen, V. & Sutinen, V.-J. Poetiikkaa. Seitsemän esseetä runouskäsityksistä.
- Hytönen, V. & Huotarinen, V.-T. Poetiikkaa II. Runouskäsitysten toistoa.
- Hytönen, V. 2014. Poetiikkaa III.
- Parkko: Runouden ilmiöitä.

Arviointi

0 - 5

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja paneutuneeseen palautteenantoon osallistumisena.