Seksuaaliterapeutti 30 op - Specialist in Sexological Counselling

24.02.2025–22.05.2026 Oulu, Verkossa

Seksologia taso 2

Aika

Aloitus 24.–25.2.25

Paikka

Oulu, verkko

Ilmoittautuminen

17.1.25 mennessä

Hinta

3800 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

24.2.2025–22.5.2026 Oulu ja verkossa

Kevään 2025 koulutuspäivät (6 päivää)

SEMINAARI 1
24.–25.2.25 Oulu

SEMINAARI 2  
27.–28.3.25 verkko

SEMINAARI 3  
22.4.25 verkko

SEMINAARI 4
2.6.25 verkko

Syksyn 2025 ja kevään 2026 päivät ja mahdollinen omakustanteinen opintomatka (yhteensä 16 päivää) tarkentuvat syksyn 2024 aikana.

Koulutuspäivät ovat pääsääntöisesti klo 9–16.

Reilun vuoden kestävän, prosessimuotoisen, täydennyskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Monimuoto-opintoina toteutettava koulutus sisältää yhteensä 22 koulutuspäivää. Lähiopetuspäivien paikka on Oulu ja osa koulutuspäivistä toteutetaan verkossa Zoom-etäyhteyspalvelulla. Koulutuksen verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä Zoom-etäyhteyspalvelun ja Moodle-oppimisalustan käytössä.

Koulutuksen rakenne ja sisältöalueet noudattavat pohjoismaisen kliinisen seksologian yhdistyksen (Nordic Association for Clinical Sexology, NACS) ohjeistusta ja WAS:n (The World Association for Sexual Health) eettisiä periaatteita. Osallistuja voi hyväksytysti suoritettujen opintojen jälkeen käyttää nimikettä seksuaaliterapeutti.

Koulutus mahdollistaa hakemaan pohjoismaiselta kliinisen seksologian yhdistykseltä, Specialist in Sexological Counselling, NACS-nimikkeen auktorisointia, mikäli hakijalla on auktorisointiin vaadittava määrä työnohjausta (75 tuntia ryhmätyönohjausta tai 50 tuntia yksilötyönohjausta) kliinisen terapiatyönsä tueksi.

Seksuaaliterapeuttikoulutukseen sisältyy 32 tuntia ryhmätyönohjausta. Mikäli opiskelija haluaa koulutuksen käytyään hakea auktorisointia, hänen tulee hankkia loput auktorisointiin edellytetystä työnohjauksesta omakustanteisesti Seksologisen seuran hyväksymältä työnohjaajalta.
Tarkemmat tiedot auktorisoinnin perusteista voi tarkistaa osoitteesta: www.fias.fi.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kliinistä asiakastyötä tekeville ammattilaisille, joilla on jo 30 opintopistettä seksologian tai seksuaalineuvonnan opintoja suoritettuna.

Lue tarkemmin pohjakoulutus- ja muista osallistumisvaatimuksista täältä.

Kouluttaja

Koulutuksen vastuukouluttajina ja työnohjaajina toimivat NACS-auktorisoinnin kriteerit täyttävät, seksologian, terapia-alan, työnohjauksen ja kouluttamisen ammattilaiset:

Sari Hietala, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), pari- ja perhepsykoterapeutti, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti, suggestoterapeutti, työnohjaaja (STOry), johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, toimintaterapeutti (AMK), opettaja / TtM, EMDR-terapeutti

Hilkka Putkisaari, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja -kouluttajapsykoterapeutti (VET), taideterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja (STOry), johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, sosionomi (AMK), opettaja / KM, EMDR-terapeutti

Lisäksi koulutuksessa on vierailevia erityisasiantuntijaluennoitsijoita ja kokemuskouluttajia.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa tietoja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä antaa valmiuksia seksuaaliterapeuttina työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa seksuaaliterapeuttina toimiessaan

 • luoda ja varmistaa psyykkisesti ja fyysisesti turvallisen tilan seksuaalisuuteen liittyvien teemojen puheeksi ottoon
 • tunnistaa seksuaalisia toimintahäiriöitä ja parisuhteen haasteita ja hoitaa niitä seksuaaliterapiassa lyhytterapeuttisin menetelmin
 • tukea asiakkaita seksuaali-identiteetin ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä
 • tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneita asiakkaita
 • arvioida ja tehdä johtopäätöksiä asiakkaan tilanteesta ja omasta osaamisestaan siten, että pystyy tarvittaessa ohjaamaan asiakkaan terveydenhuollon, psykoterapian tai muun erityistuen piiriin  
 • rakentaa ja hyödyntää verkostoja moniammatillisen työn tueksi
 • tunnistaa ja reflektoida omia seksuaaliterapiatyöhön liittyviä ajatuksia, tunteita ja yllykkeitä sekä tarvittaessa hakea itselleen tukea niiden käsittelemiseen.


Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on vähintään 80 %:nen aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäkoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn sekä aktiivinen osallistuminen koulutuspäivien välissä tapahtuvaan vertaisryhmätyöskentelyyn.
Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin yksilöllisessä dialogissa opiskelijan kanssa sekä ryhmätyönohjauksessa. Osaamista osoitetaan myös koulutuspäivillä tapahtuvan demoasiakastyöharjoittelun, koulutuspäivien ulkopuolella toteutuvan seksuaaliterapiaharjoittelun analyysin ja -raportoinnin sekä syventävän lopputyönä tehtävän asiakasprosessin kuvauksen avulla.

Lue tarkemmat arviointikriteerit täältä

Opiskelijan opintosuoritus voidaan viedä valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon, jos opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään seksologian ja terapiatyön tietoperusteita ja menetelmiä sekä seksuaaliterapeutin ammattiin ja seksologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Koulutuksessa painotetaan kurssilaisten henkilökohtaista kehitysprosessia ja terapeuttisen työotteen kehittämistä.

Seksuaaliterapian tietoperusta
Seksuaalisuuden kehittyminen, kulttuurikuva, monikulttuurisuus sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa, parisuhde, erotiikka ja rakkaus, addiktoitunut seksuaalikäyttäytyminen, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, parafiliat, yleisimmät seksuaaliset toimintahäiriöt, seksologian tutkimus sekä PLISSIT-mallin I–IV tasoilla työskenteleminen.

Menetelmäosaaminen
Seksuaaliterapian lyhytterapeuttisten viitekehysten hallinta, erityisesti seksuaaliterapian ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä, kognitiivisesta sekä tunnekeskeisen pariterapian ja perheterapian viitekehyksistä käsin. Toiminnallisten ongelmien ja haluttomuuden hoito, seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdannen asiakkaan tukeminen, seksuaalisten parafilioiden ja addiktoituneen seksuaalikäyttäytymisen kanssa työskentely seksuaaliterapiassa. Elämänkriisien, sairastumisen ja vammautumisen seksuaalisuudelle aiheuttamien haasteiden tukeminen seksuaaliterapian keinoin.

Seksuaaliterapian ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus
Seksologian ammattietiikka ja seksuaaliterapeutin ammatillinen kasvun SAR- ja SSA-opinnot (Sexual Attitude Reassessment / Sexual Self Acknowledgement), seksologian asiantuntijuus, kehittämistyö ja ammatillinen verkostoituminen.


Koulutuksen rakenne ja suoritustapa

Verkkotuetut monimuoto-opinnot (30 op) rakentuvat koulutuspäivien aikaisiin opintoihin, koulutuspäivien välissä tapahtuvaan itsenäiseen työskentelyyn sekä vertaisryhmä- ja paritutortyöskentelyyn seuraavasti:

Koulutuspäivien sisällä tapahtuva työskentely (6 op)

 • koulutusluennot
 • yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä harjoituksia
 • 25 tuntia SAR / SSA-opintoja (Sexual Attitude Reassessment / Sexual Self Acknowledgement)
 • vertaisryhmätyöskentelyn ja opinnäytetyön ohjaus
 • seksuaaliterapian kliinistä asiakasharjoittelua tukeva ryhmätyönohjaus (32 tuntia
 • opinnäytetyön esittely

Koulutuspäivien ulkopuolella tapahtuva itsenäinen työskentely (22 op)

 • itsenäiset harjoitustehtävät
 • seksuaaliterapian kliininen asiakastyö (100 tuntia) sisältäen raportoinnin sekä yhden asiakastapaamisen videoinnin, analyysin ja reflektion
 • alan kirjallisuuteen / tutkimusartikkeleihin perehtyminen (2000 sivua)
 • opinnäytetyö

Koulutuspäivien ulkopuolella tapahtuva vertaisryhmä- ja paritutortyöskentely (2 op)

 • vertaisryhmässä toteutettavat harjoitustehtävät
 • asiakastyötä demonstroivat case-harjoittelut
 • ammatillisen kasvun vertaistuki

Hinta

3800 €, laskutetaan kuudessa erässä

Lisäksi opiskelija maksaa omat matka- ja majoituskustannukset sekä mahdollisen opintomatkan kustannukset.

Ilmoittaudu

17.1.25 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta

Lähetä lisäksi todistuskopio pohjakoulutuksena olevasta tutkinnosta ja seksuaalineuvontakoulutuksesta os. riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi.

Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään etähaastatteluiden pohjalta ja koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostilla. Koulutukseen hyväksytyn opiskelijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan sitovasti tai perua se kirjallisesti parin päivän sisällä viestin saamisesta (tarkka vahvistusaika ilmoitetaan valituille hyväksymiskirjeessä).

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia viimeiseen ilmoittautumispäivään 17.1.25 saakka. Opiskelijapaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan 900 € hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko hinta.

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita ja opiskelijapaikan vastaanottaneita on riittävästi määräpäivään mennessä. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.