Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op (OY) - AY724610P

02.09.2024–09.10.2024 Verkossa

Tämä opintojakso on osa avoimen väylää seuraavissa hakukohteissa: Kauppatieteet.
Voi suorittaa myös yksittäisenä kurssina.

Aika

2.9.-9.10.2024

Paikka

Verkko-opinnot (Moodle), tentti Oulun yliopiston tai muun yliopiston Examissa

Kenelle

Kauppatieteen väyläopintojen opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat

Ilmoittautuminen

Tarkentuu myöhemmin

Hinta

98 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2207

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 2.9.-9.10.2024 klo 17.15-20.00

Kurssi järjestetään muuten etäopetuksena, tentti on yliopiston Examissa.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

OTM Markku Pulkkinen

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden keskeisimmät periaatteet, kuten sopimussidonnaisuuden, vahingonkorvausvastuun ja pätemättömyysopin. Opiskelija tietää eräiden keskeisimpien oikeustoimityyppien, kuten kaupan, velan ja valtuutuksen sisällön. Opiskelija tuntee Suomen lainsäädännön mahdollistamat yritysmuodot ja osaa soveltaa osakeyhtiöoikeuden keskeisimpiä periaatteita.

Sisältö

Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perustiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot.

Järjestämistapa

Etäopetus Moodle-ympäristössä, Exam-tentti

Toteutustavat

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä osallistuminen case-harjoituksiin. Harjoitustyö tehdään kerran.

Luento-opetusta, sisältäen myös oikeustapausharjoitukset (20+12h), Case harjoitukset (3 x 4h) ja itsenäinen ryhmätöiden valmistelu (10h), kurssimateriaaliin tutustuminen (33h), tenttiin valmistautuminen (50h) ja tentti (4h).

Oppimateriaali

Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, (2011 tai uudempi).

Mähönen - Villa: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (2013).

Tentti

Yliopiston Examissa, aikataulu tarkentuu kurssin alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä osallistuminen case-harjoituksiin. Harjoitustyö tehdään kerran ja se on voimassa tulevissa tenteissä.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Kurssi tarjoaa kelpoisuuden arvioida sopimuksia käytännössä ja kyvyn arvioida sitä, milloin ongelmien ratkaisuun tarvitaan myös muuta juridista apua vastuullisen liiketoiminnan onnistumiseksi ja riskien vähentämiseksi.

Hinta

98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Tarkentuu myöhemmin.

Jos suoritat kurssin osana kauppatieteen väyläopintoja, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen kurssille tämän kurssisivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.