Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op (UEF)

01.01.2019–31.07.2019 Ylivieska

Aika ja paikka

Itsenäisesti opiskeltava jakso, jossa esseiden palautus on mahdollista kerran lukukaudessa.
Ensimmäinen palutuspäivä on 8.4.2019 tai syksyllä 2019 tai keväällä 2020.

Kouluttaja

Professori Johanna Lammintakanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta, osaa tunnistaa ja tehdä yhteenvetoa sosiaali- j a terveydenhuollon poliittis-hallinnollisesta järjestelmästä ja siihen liittyvästä päätöksen teosta, ohjauksesta ja toimeenpanosta kunta-, alue- tai valtion tasolla. Hän osaa lisäksi  soveltaa päätöksentekoon ja toimenpanoon liittyvää teoreettista tietoa sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  Opiskelija osaa lisäksi tunnistaa ja tulkita keskeistä sosiaali- ja  terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamisuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali ja terveyspalveluissa.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely.

Kirjallisuus: Oppimisympäristössä  ilmoitettu soveltuva verkkomateriaali ja ohjauskirjallisuus.
Esim:
1) Kauppila Tarja & Tuulonen Anja 2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus. Sosiaali- j aterveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:5. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

2)Niiranen, Vuokko (2010)Hallinto ja ohjaus. Teoksessa Pauli Niemelä (toim). Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro, Helsinki( 17 s.)

3) Niiranen,Vuokko & Puustinen Alisa & Fitting, Joakim & Kinnunen Juha (2013) Sosiaali ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Acta 245. Itä-Suomen yliopisto ja Suomen kuntaliitto. Helsinki.

4) Rissanen, Sari & Lammintakanen , Johanna (2017) Sosiaali ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.  Soveltuvin osin.( 3.päivitetty painos)

Huomioitavaa

Syksy tai kevät 2019