Språktillägnande och flerspråkighet 5 op (OY) - ay00AG34

Verkossa

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande blir bevandrade i centrala teorier om andraspråksinlärning och andraspråksutveckling och har insikter i kontinuerlig utvärdering av ett andraspråk. De har en uppfattning om två- och flerspråkighet på det individuella planet och om barns språkutveckling.

Sisältö

Genomgång av behavioristiska, kognitiva och sociokulturella perspektiv på andraspråksinlärning

Toteutustavat
Flerformsundervisning, föreläsningar, självständiga studier
Aktivt deltagande och skriftliga uppgifter

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5