Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op (OY) - AY724111P

14.10.2024–27.11.2024 Verkossa

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 14.10.-27.11.2024 klo 17.15-20.00 (opetusta ei syylomaviikolla 43)

Kurssi järjestetään muuten etäopetuksena (Moodle, Zoom), tentti on yliopiston Examissa.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

Tohtorikoulutettava Mikko Vaaramo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa Suomen talouden kehityksen historiaa, kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa ja arvioida hyvinvointivaltiomme keskeisiä haasteita nyt ja lähitulevaisuudessa. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla Suomen talouden eri osa-alueiden keskeisiä piirteitä.

Sisältö

Kurssilla luodaan yleiskatsaus Suomen talouden ja talouspolitiikan historiaan, sen nykytilaan ja tulevaisuuden kehitykseen. Kurssilla perehdytään Suomen talouden toimintaan ja kehitykseen esimerkiksi globalisaation, alue- ja kuntatalouden ja talouspolitiikan näkökulmasta. Kurssilla paneudutaan myös yhteiskunnan hyvinvoinnin määrittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kurssin keskeiset aihealueet ovat:

1. Suomen talouskehitys 1800-luvun lopulta nykypäivään

2. Tuottavuus- ja talouskasvu

3. Globalisaatio ja Suomi

4. Julkistalous ja hyvinvointivaltion haasteet

5. Työmarkkinat

6. Finanssi ja rahapolitiikka

Järjestämistapa

Etäopetus. Luennot (36 h), itsenäistä opiskelua (96 h) ja tentti (3 h)

Oppimateriaali

Luennot ja kurssilla tarjottava muu materiaali

Suoritustavat

Luento ja kirjallisuuskuulustelu, kurssitehtävät

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kurssitehtävät ja kurssitentti on suoritettava hyväksytysti. Kurssitentti määrittää kurssiarvosanan.

Hinta

98 €