Taloustieteen perusteet 5 op (OY) - AY724110P

09.01.2024–14.02.2024 Verkossa

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 9.1.-14.2.2024 klo 17.15-20.00.

Kurssi järjestetään muuten etäopetuksena, tentti on yliopiston Examissa.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

Tutkijatohtori Matti Koivuranta

Tavoitteet

Kurssin suorittaneet opiskelijat:
1. ymmärtävät taloustieteen käsitteet ja talousteorian perusteet,
2. pystyvät selittämään resurssien kohdentumisen ja hintojen määräytymisen markkinataloudessa,
3. tietävät, miten kansantalous toimii lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä,
4. tietävät, miten talouspolitiikka vaikuttaa Suomen ja Euroopan taloudessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään taloustieteen tapoihin kuvata ja selittää talouden ilmiöitä: -taloustieteen ajattelutapa ja perusperiaatteet -vaihtoehtoiskustannus, vaihdanta ja suhteellinen etu -markkinoiden tasapaino: kysyntä ja tarjonta -kuinka hyvin markkinatalous toimii? -valtion rooli markkinataloudessa -kokonaistalouden toiminta ja mittaaminen -suhdannevaihtelut -taloudellinen kasvu

Järjestämistapa

Etäopetus, Exam-tentti

Toteutustavat

36 tuntia luentoja sisältäen mahdollisia harjoitustehtäviä. Omaehtoinen tutustuminen harjoituksiin ja kurssimateriaaleihin sekä tenttiin valmistautuminen.

Oppimateriaali

Economics, 2nd edition (Acemoglu D., Laibson D. and List J.A., 2019) ISBN: 978-1-292-21450-4 ISBN: 978-1-292-21450-4

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kurssin arvosana määräytyy loppukokeen perusteella.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €