Tekstioppi 5 op (OY) - ay694941P

30.10.2023–11.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 30.10.-11.12.2023 klo 16.30-19.30 (viimeisellä kerralla 12.12. klo 16.30-18.00)

Verkko-opinnot

Kouluttaja

FM Katriina Rantala

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.

Sisältö

Genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi, kriittisen lukutaidon perusteet.

Suoritustapa

Luennot (26 t), itsenäinen työskentely (109 tuntia), oppimispäiväkirja

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Verkkomateriaali