Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op (OY) - AY700685A

08.01.2024–07.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ma 8.1.24 klo 18.00-18.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja luonnossa. Hän hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan. Opiskelija tuntee tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden filosofian erityiskysymyksiä. Hän kykenee analysoimaan tieteen metafyysisiä ja tieto-opillisia sitoumuksia sekä suhdetta arvoihin.  

Sisältö

Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita.

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 5.2.24 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 6.5.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 7.10.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

- Haapala Arto (toim.): Arvot, tiede, taide
- Haapala Arto & Oksanen Markku (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen
- Raatikainen Panu: Ihmistieteet ja filosofia.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.