Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op (OY) - AY700685A

08.01.2025–06.10.2025 Verkossa

Aika ja paikka

8.1.25–6.10.25 välisenä aikana

Jakson aloitusluento järjestetään ke 8.1.25 klo 18.00–18.45 Zoomissa (ei tallenneta). Osallistuminen aloitusluennolle on vapaaehtoista.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja luonnossa. Hän hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan. Opiskelija tuntee tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden filosofian erityiskysymyksiä. Hän kykenee analysoimaan tieteen metafyysisiä ja tieto-opillisia sitoumuksia sekä suhdetta arvoihin.  

Sisältö

Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 3.2.25 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 5.5.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 6.10.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 05. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Arto Haapala (toim.): Arvot, tiede, taide.
  • Arto Haapala & Markku Oksanen (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen.
  • Panu Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.