Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan 5 op (OY) - AY414078P

10.06.2024–19.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ma-ke 10.-12.6. ja ma-ke 17.-19.6.2024 klo 16.30-19.15

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

 • tunnistaa alustavasti yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteet, empiirisen tutkimuksen lähtökohdat sekä keskeisimmät menetelmät ja niihin liittyvät käsitteet
 • hyödyntää refleksiivisyyttä tutkijan aseman ja sen vaikutusten tarkastelussa
 • käyttää niitä omassa empiirisessä selvitys- ja tutkimustyössään.

Sisältö

 • Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
 • Empiirisen tutkimuksen suunnittelu, rajaus ja tutkimuskysymysten muotoilu
 • Empiirisen tutkimuksen lähestymistavat ja aineistonkeruun menetelmät
 • Empiirisen tutkimuksen arviointi: luotettavuus ja eettiset lähtökohdat
 • Refleksiivisyys tutkimuksellisena välineenä

Toteutustapa

Luentoja 20 h, Itsenäistä työskentelyä 115 h, aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Suoritustavat

 • Aktiivinen osallistuminen luennoille
 • Luentojen ja opintojakson kirjallisuuden tenttiminen

Tenttiajat

Ma 24.6., ma 12.8., tai ma 16.9.2024 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

 • Ryynänen, S. & Rannikko, A. (toim.) 2021. Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Helsinki, Gaudeamus.
 • Mills, C. W. 2015. Sosiologinen mielikuvitus. Helsinki, Gaudeamus.
 • Muusta opintojaksolla hyödynnettävästä kirjallisuudesta sovitaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Suositellaan sosiologian peruskurssin suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.

Arviointi

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.