ay555268P Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY)

09.12.2024–11.02.2024 Verkossa

Aika ja paikka

9.12.2024-11.2.2025

Kouluttaja

Yliopistotutkija, TkT Arto Reiman

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
- osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
- ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
- ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
- ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut

Sisältö

Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen.

Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 49-09, joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 25.11.2024. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden ilmoittautumislomakkeella Tuotantotalouden perusopinnot 25 op -sivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (25.11.2024) tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626