Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op 2024–2026

05.09.2024–30.06.2026 Oulu

Opiskelija oppii valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutuksessa opiskelija oppii asiakkaita arvostavia voimavarakeskeisiä lähestymistapoja, jotka tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjaajakoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä ja liittyä Dialogiset työnohjaajat verkostoon.

Aika

Ensimmäinen tapaaminen 5.–6.9.2024

Paikka

Oulu

Hakeminen

Koulutuksessa on muutama paikka vapaana. Vielä ehdit hakea mukaan!

Hinta

6800 €

Aika ja paikka

2024–2026 Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Koulutus kestää 2,5 vuotta (viisi lukukautta) sisältäen 36 lähiopetuspäivää.

HUOM! Opinnot alkavat itsenäisellä orientaatiotehtävällä jo kesäkuussa 2024.

Vuoden 2024 koulutuspäivät: 5.–6.9., 8.–9.10., 5.–6.11., 3.–4.12.2024

Vuoden 2025 koulutuspäivät: 18.–19.2., 27.–28.3, 15.–16.5., 21.–22.8., 8.–9.9., 2.–3.10., 13.–14.11., 11.–12.12.

  • Ensimmäinen päivä klo 9.45–17.00, toinen päivä klo 9.00–16.15; muutokset kellonaikoihin ovat mahdollisia

Vuoden 2026 koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville sekä työnohjauksesta ja prosessikonsultoinnista kiinnostuneille.  Koulutus edellyttää ammatillista opistotason koulutusta ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevasta prosessista. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat:

Tiina Ahonen, koulutuksen johtaja ja teoriaopettaja, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja

Ahonen Tiina
Katri-Ina Euramaa, VET- perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaajakouluttaja


Nana Harmonen, sosionomi, perhe- ja pariterapeutti, työnohjaaja

Kaisa Vuolukka, erikoissosialityöntekijä (YTL), perheterapeutti (ET), väitöskirjaopiskelija, työnohjaaja

Sisältö

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Keskeiset sisältöalueet
Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Minä työnohjaajana, työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Katso tarkemmat sisällöt ja osaamistavoitteet täältä.


Työskentelymuodot

Lähiopiskelu (18 x 2 pv) 24 op
- workshop-tyylistä teorian opiskelua (16 pv)
- työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
- oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta (4 pv)

Vertaisryhmätyöskentely (16 t / lukukausi) 6 op
- luetun teorian reflektointia
- vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu 30 op
- oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
- kirjallisuuteen perehtymistä
- ohjatusti suoritettu yksilötyönohjaus, vähintään 24 oppituntia
- ohjatusti suoritettu ryhmäohjaus, vähintään 56 oppituntia

Hinta

6800 €, sisältää opetuksen, työnohjausharjoittelun työnohjauksen ja monistettavan / sähköisen materiaalin. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittaudu

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi

  • hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
  • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
  • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
  • kokemukset työnohjauksesta
  • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
  • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakuaika    
Hakemukset toimitetaan 30.4.2024 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan, os. PL 2437 (Torikatu 22 A, 2. krs), 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostilla osoitteeseen riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Valintahaastattelu    
Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella valintahaastatteluun, joka järjestetään lauantaina 25.5.24 verkossa (Zoom).

Haku on päättynyt ja ryhmä on täynnä. Voit jättää yhteystietosi osoitteeseen riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, mikäli olet kiinnostunut seuraavasta työnohjaajakoulutuksesta.

Lisätiedot  

Koulutussuunnittelija Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi tai 044 465 2201
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Tiina Ahonen, tiina.ahonen@dialogic.fi tai 045 1373765

Arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan kokonaisuutena asteikolla hyväksytty-hylätty. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen voidaan koulutuksen päättyessä arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.
Osaamisen arviointi perustuu videoituun ja paikan päällä toteutettuun asiakastyöskentelyyn, ammatti-identiteettiä koskevaan videointiin ja reflektioon, yhteiseen työskentelyyn lähiopetuspäivissä, vertaisryhmien raportteihin sekä opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön perusideana on, että opiskelija osoittaa sisäistäneensä voimavarakeskeisen työnohjauksen keskeisen sisällön.
Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähipäiviin (mahdolliset poissaolot tulee korvata kouluttajien kanssa sovittavalla tavalla) ja kaikkien tehtävien hoitamista hyväksytysti.
Opiskelijan osaaminen viedään Koski -tietovarantoon, jos opiskelija näin haluaa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä.

Mitä on voimavarakeskeisyys?

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa painotetaan sitä, että työyhteisöjen ja osaamisen kehittäminen on aina vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Ideoilla ja tavoitteilla on paremmat mahdollisuudet muuttua käytännöksi, kun ihmiset ovat alusta asti itse olleet rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

Ihmiset rakentavat todellisuuttaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tätä inhimillistä prosessia kutsutaan dialogiksi. Dialogisuuteen perustuva työnohjaus lähtee siitä perusolettamuksesta, että ihmiset voivat eniten vaikuttaa omiin ajattelu- ja toimintatapoihinsa (sisäinen dialogia). Työyhteisöjen on pidettävä huoli siitä, että jäsenet ymmärtävät toinen toisiaan ja että heitä rohkaistaan aktiiviseen, vastuulliseen toimintaan.

Dialogiseen yhteistyöhön ja toimintaan liittyvät myös seuraavat kaksi oletusta:
- Innovatiivisuus ja luovuus vahvistuvat silloin, kun ihmiset yhdessä tutkivat, keskustelevat tai toimivat jotenkin ”sopivasti erilailla” (dialoginen konsultointi tai työnohjaus).
- Muutos, kehitys, kasvu ja oppiminen tapahtuu todennäköisemmin silloin, kun ihmiset yhdessä löytävät tai luovat tilaa ja vaihtoehtoja (dialoginen konsultointi)  -  ja epätodennäköisemmin silloin, kun heitä yksipuolisesti ohjataan ns. ”oikeata kohti” (asiantuntijakonsultointi)