Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita (OY), valinnaiset erityisalat

27.06.2024–04.11.2024 Verkossa

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt tiettyä sosiologian erityisaluetta käsittelevään keskeiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee aluetta koskevan keskeisen käsitteistön ja teoriaperinteen sekä ajankohtaisen tutkimuksen. Opiskelija pystyy käyttämään tätä tietoutta tutkimuksessa ja käytännön työtehtävissä sekä osallistumaan aihepiiriä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojakson yhteydessä perehdytään kahteen, oman kiinnostuksen mukaan valittuun sosiologian erityisalaa käsittelevään ajankohtaiseen tutkimukseen.

Valittavat erityisalat ovat:

a) Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus (5 op) - AY414080P, tentaattorina KT Anu Alanko
b) Sosiologinen ympäristötutkimus (5 op) - AY414081P, tentaattorina YTM Birgitta Vinkka
c) Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin (5 op) - AY414082P, tentaattorina YTT Vesa Puuronen
d) Koulutus ja tasa-arvo (5 op) - AY414083P, tentaattorina YTM Juha Koskela
e) Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia (5 op) - AY414084P, tentaattorina YTT Vesa Puuronen

Toteutustapa

Kirjallisuustentti, tentitään kaksi alla mainittua aihekokonaisuutta.

Tenttiajat

To 27.6., ma 19.8, ma 30.9. tai ma 4.11.2024 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä.

Kaikki tenttikerrat ovat käytettävissä kaikkiin erityisaloihin. Mainitse tentti-ilmoittautumisessasi Lisätietoja-kentässä, mitä erityisalaa olet tenttimässä. Yhtä erityisalaa voi tenttiä korkeintaan kolme kertaa.

Oppimateriaali

a) Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus, kaksi teosta seuraavista:
(Mainitse tentti-ilmoittautumisessasi Lisätietoja-kentässä, mitä teoksia olet tenttimässä.)

 • Forsberg, H. & Ritala-Koskinen, A. (toim.) 2018. Monen kodin lapset. Helsinki, Gaudeamus.
 • Puuronen, V. 2006. Nuorisotutkimus. Tampere, Vastapaino.
 • Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim.) 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki, Gaudeamus.
 • Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere, Vastapaino
 • Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) 2001 Lapsuudesta vanhuuteen: Iän sosiologiaa. Tampere, Vastapaino.
 • Ruckenstein, M. 2013. Lapsuus ja talous. Helsinki, Gaudeamus.
 • Satka, M., Alanen, L., Harrikari, T. & Pekkarinen, E. (toim.) 2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere, Vastapaino.
 • Tormulainen, A. 2018. Tyttöenergialla kasvaneet: postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset. Helsinki, Nuorisotutkimusseura ry.

b) Sosiologinen ympäristötutkimus, kaksi teosta seuraavista:
(Mainitse tentti-ilmoittautumisessasi Lisätietoja-kentässä, mitä teoksia olet tenttimässä.)

 • Valkonen, J. 2016. Ympäristösosiologia. Helsinki, WSOY. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/50593/978-951-39-6197-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Massa, I. (2014) Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Helsinki, Gaudeamus.
 • Laakso, S. & Aro, R. 2022. Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Helsinki, Gaudeamus.
 • Oksanen, M. 2012. Ympäristöetiikan perusteet. Helsinki, Gaudeamus.
 • Aaltola, E. 2013. Johdatus eläinfilosofiaan. Helsinki, Gaudeamus.
 • Mononen, T. & Suopajärvi, L. (toim.) 2016. Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus.
 • Urry, J. 2013. Ilmastonmuutos ja yhteiskunta. Tampere,Vastapaino.

c) Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin:
(Mainitse tentti-ilmoittautumisessasi Lisätietoja-kentässä, mitä teoksia olet tenttimässä.)

 • Thernborn, G. 2012. Maailma. Aloittelijan opas. Suom. Natasha Vilokkinen. Tampere, Vastapaino. Saatavana myös englanniksi: Therborn, G. 2011. The World. A Beginner’s Guide. Cambridge UK and Malden MA, Polity Press. (PAKOLLINEN KAIKILLE) sekä yksi seuraavista:
 • Harvey, D. 2008. Uusliberalismin lyhyt historia. Tampere, Vastapaino. Saatavana myös englanniksi: Harvey, D. 2005. A brief history of neoliberalism. Oxford, Oxford University Press.
 • Gothóni, R. & Siirto, U. 2016. Pakolaisuudesta kotiin. Helsinki, Gaudeamus.
 • Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. 2013. Muuttajat: kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki, Gaudeamus.

d) Koulutus ja tasa-arvo:
(Mainitse tentti-ilmoittautumisessasi Lisätietoja-kentässä, mitä teoksia olet tenttimässä.)

 • Antikainen, A., Rinne, R., Koski, L. Kasvatussosiologia, 2006 (tai myöhempi). (PAKOLLINEN KAIKILLE) sekä yksi seuraavista:

 • Seppänen, P., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. 2015. Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Jyväskylä, Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Simola H. 2015. Koulutusihmeen paradoksit. Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Tampere, Vastapaino.
 • Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki, Gaudeamus.
 • Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Jyväskylä, Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2022. Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja II. Suomen kasvatustieteellinen seura.

e) Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia:
(Mainitse tentti-ilmoittautumisessasi Lisätietoja-kentässä, mitä teoksia olet tenttimässä.)

 • Puuronen, V. 2011. Rasistinen Suomi. Helsinki, Gaudeamus (PAKOLLINEN KAIKILLE) sekä yksi seuraavista:

 • Souto, A.-M. 2011. Arkipäivän rasismi koulussa. Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto.
 • Keskinen, S., Seikkula, M., Mkwesha, F. & Sinkkonen, A. (toim.) 2021. Rasismi, valta ja vastarinta – Rodullistaminen, valkoisuus ja kolonialisuus Suomessa. Helsinki, Gaudeamus

Arviointi

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 12.6.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Sosiologia, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.