Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana 5 op - AY351210P (OY)

28.10.2024–03.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 28.10.-3.12.2024.

Webinaarit:
Ma 28.10. klo 16.30-18.00 aloituswebinaari
Ma 4.11. klo 16.30-19.30
Ma 18.11. klo 16.30-19.30
Ma 25.11. klo 16.30-18.45
Ti 3.12.2024 klo 16.30-18.00 lopetuswebinaari

Kouluttaja

TtM Sari Pramila-Savukoski (väitellyt)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä etiikan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen terveysalalla
• selittää etiikan eri osa-alueet sekä yleisimmät moraaliteoriat
• tunnistaa ja osaa määritellä terveysalan toimintaa ohjaavat sekä asiakkaan asemaan liittyvät eettiset periaatteet, arvot ja lait
• arvioida ja analysoida arvojen toteutumista ja haasteita sekä eettisten periaatteiden ja suositusten merkitystä terveysalan konteksteissa
• tunnistaa keskeisimmät tutkimuseettiset periaatteet
• ​selittää tietosuojan, yksityisyyden suojan sekä arkaluontoisiin tietoihin liittyvät keskeisimmät periaatteet

Sisältö

Etiikan keskeiset käsitteet, moraaliteoriat, keskeiset terveysalan taustalla olevat sekä toimintaa ohjaavat arvot ja lait, terveysalan keskeiset eettiset periaatteet, terveysalan ammattietiikka, eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen terveysalalla

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimuseettiset kysymykset, tietosuoja, arkaluontoiset tiedot, yksityisyyden suoja

Suoritustavat

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen työskentely verkossa, verkkotehtävät ja oppimispäiväkirja. Opintojakson arviointi painottuu oppimispäiväkirjan arviointiin. Lisäksi kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluihin Moodle-oppimisympäristössä, ryhmätyön tekemiseen sekä osallistumisen webinaarissa kurssin lopussa.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä etäopetuksena 15 h, johon sisältyy sekä aloitus- (2h) että palauteseminaari (2h).

Opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät, oppimispäiväkirja sekä itse- ja vertaisarviointi 120 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Oppimateriaalit

Hyvä tieteellinen käytäntö, TENK ​Tutkijan tietosuojaosaaminen (soveltuvin osin); https://tietosuoja.fi/tutkijan-tietosuojaosaaminen

Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Kurssikirjallisuus

Etiikka hoitotyössä. Leino-Kilpi H, Välimäki M. Sanoma Pro, Helsinki. 2014.

Arviointiasteikko

HYV/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 16.10.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Terveystieteet, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.