Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1, 2 op - AY351208P (OY)

23.09.2024–09.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 23.9.-9.11.2024.

Webinaarit:
Aloitusinfo ma 23.9. klo 17-19
Webinaarit la 28.9. klo 10-12, ke 9.10. klo 17-19, ke 16.10. klo 17-19 ja ke 23.10. klo 17-19
Seminaari la 9.11.2024 klo 9.15-15

Kouluttaja

TtM Saara Kukkohovi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tunnistaa elämänkaariajattelun lähtökohtia sekä yleisimpiä kansantauteja
• osaa selittää suomalaista väestörakennetta
• tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin käsitteet
• osaa nimetä keskeisimpiä syitä ihmisten terveyseroihin
• osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja niihin liittyvistä riskitekijöistä
• löytää ja tunnistaa erilaisia digitaalisia sovelluksia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Sisältö

Elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen terveys ja hyvinvointi sekä digitalisaatio terveydenhuollossa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja/tai etäopetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Aloituswebinaari/-seminaari 2 h (aikaan sidottua etäopetusta).
Webinaarit 4 x 2 h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 40 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaalit

Karvonen S , Kestilä L & Saikkonen P (toim.) 2022. Suomalaisten hyvinvointi 2022. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

​Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisut.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

​Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. ​​Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

HYV/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 10.9.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Terveystieteet, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.