Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan 5 op (OY) - AY687359P

10.09.2024–08.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 10.9.-8.10.2024 klo 16.30-19.30

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Teresa Komu
FM Susanna Kuokkanen

Tavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot antropologian, erityisesti kulttuuriantropologian ja arkeologian, osa-alueista, oppiaineiden keskinäisistä yhtymäkohdista, tutkimusmenetelmistä, tieteenhistorioista ja -filosofioista, keskeisistä käsitteistä sekä teorioista. Hän osaa määritellä oppiaineiden aseman suhteessa muihin tieteenaloihin sekä kulttuuriin kasvamisen merkityksen todellisuutta koskevissa käsityksissämme.

Sisältö

Kulttuuriantropologia ja arkeologia tieteenaloina, keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteenhistoria, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä oppiaineiden suhde muihin tieteenaloihin ja toisiinsa. Menneiden ja nykyisten kulttuurien ymmärtäminen, taltioiminen ja tuottaminen pohjoisesta näkökulmasta.

Järjestämistapa

Kontaktiopetus, 36 t

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luentotehtävät ja luentotentti tai kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 28.8.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Arkeologia ja kulttuuriantropologia 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.