Kansainvälisyys terveydenhuollossa 5 op - AY351213P (OY)

05.11.2024–10.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 5.11.-10.12.2024.

Webinaarit:
Ti 5.11. klo 16.30-18.00 aloituswebinaari
Ti 26.11. klo 15.00-16.30
Ti 10.12.2024 klo 16.30-18.00 lopetuswebinaari

Kouluttaja

TtM Sari Pramila-Savukoski (väitellyt)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden sekä globalisaation merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa
• tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuteen, globalisaatioon sekä kulttuuriseen osaamiseen liittyviä käsitteitä
• tunnistaa lainsäädännön vaikutukset kulttuurisen osaamisen taustalla
• nimetä kansainvälisesti vaikuttavia terveysjärjestöjä ja selittää niiden toimintaperiaatteita
• analysoida kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamisen merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
• selittää kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa ja osaa seurata terveysalan kehitystä kansainvälisesti.
• selittää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa.

Sisältö

Keskeiset kansainvälisyyteen ja kulttuuriosaamiseen liittyvät käsitteet, kansainvälinen liikkuvuus, kulttuurisen osaamisen malli, monikulttuurisuus ja eettisyys terveydenhuollossa, kulttuuriset erot, kulttuuriosaamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja tulevaisuuden näkymät.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja etäopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Toteutustavat

Opintojakso järjestetään etäopetuksena. Opintojaksoon sisältyy osallistumista edellyttäviä webinaareja sekä palautetunti opintojakson lopussa, yhteensä 6h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy verkkotentti 2h, itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen ohjatussa verkko-oppimisympäristössä sekä itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät 127h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Kansainvälisten järjestöjen Internetsivustot

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 23.10.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Terveystieteet, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.