Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY) - AY410088P

17.06.2024–26.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot:
ma–ke 17.–19.6.24 klo 16.30–20.00
Seminaari:
ti–ke 25.–26.6.24 klo 16.30–20.15

Etäopinnot (Zoom ja Moodle)
- opetusta ei tallenneta; luennoille osallistumista toivotaan, mutta ei velvoiteta
- seminaareissa on läsnäolovelvollisuus

Kouluttaja

KM Johanna Linnilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä
- kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida näiden suhteita
- soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.

Sisältö

- Kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, Kasvatuksen filosofiset kysymykset
- Kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut
- Kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Suoritustapa  

Luennot (14 h), verkkoseminaari (10 h), itsenäinen työskentely ja tehtävät (111 h)

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi

Kirjallisuus

Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Noddings, N. (2011). Philosophy of education. 3rd edition. Westview Press.

Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)

Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntiluentoja

Arvostelu

Arviointiasteikko 0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 5.6.24 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Kasvatustiede, perusopinnot 25 op (OY)