Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY) - AY410084P

21.05.2024–29.05.2024 Verkossa

Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja

Aika ja paikka

Luennot:
ti–to 21.–23.5.24 klo 16.30–20.00
Seminaari:
ti–ke 28.–29.5.24 klo 16.30–20.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)
- luennot tallennetaan, ei läsnäolovelvollisuutta
- seminaarissa suositellaan läsnäoloa, mutta opiskelija voi suorittaa sen myös korvaavalla tehtävällä

Kouluttaja

KT Jouni Peltonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja
- tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita
- kuvata kasvatustieteen pääsuuntauksia
- soveltaa kasvatustieteen käsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö

Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
• Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat
• Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Suoritustapa  

Luennot (14 t) , verkkoseminaari (10 t), itsenäinen työskentely ja tehtävät (111 t)

Kirjallisuus

Siljander, P. (2014 tai uudempi). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset (myös Ellibs).

Lisäksi vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus.

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5
Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kirjallisen tehtävän perusteella.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 15.5.24 klo 12.00 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Kasvatustiede, perusopinnot 25 op (OY)