Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (OY) - AY410085P

04.06.2024–13.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot:
ti–to 4.–6.6.24 klo 16.30–20.00
Seminaari:
ke–to 12.–13.6.24 klo 16.30–20.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)
- luennot tallennetaan

Kouluttaja

KM Jutta Karhu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta
- kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät
- vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
- analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
- reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla.

Sisältö

- Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa
- Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
- Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
- Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Suoritustapa  

Luennot (14 h), verkkoseminaari (10 h), itsenäinen työskentely, tehtävät ja luentotentti (111 h)

Kirjallisuus

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

+ kurssilla jaettavat tutkimusartikkelit

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 22.5.24 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Kasvatustiede, perusopinnot 25 op (OY)