Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY) - AY410086P

30.07.2024–08.08.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot:
ti–to 30.7.–1.8.24 klo 16.30–20.00
Seminaari:
ke–to 7.–8.8.24 klo 16.30–20.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)
- luennot tallennetaan, ei läsnäolovelvollisuutta
- seminaarissa suositellaan läsnäoloa, mutta opiskelija voi suorittaa sen myös korvaavalla tehtävällä

Kouluttaja

KT Jouni Peltonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit
- kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus- / opetustilanteissa
- soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen suunnitteluun
- soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa.

Sisältö

- Opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset
- Oppimisen perusprosessit
- Opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta
- Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus- / opetustilanteessa

Suoritustapa  

Luennot (14 t), verkkoseminaari (10 t), itsenäinen työskentely ja tehtävät (111 t)

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi

Kirjallisuus

Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY. (tai englanninkielinen versio: Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.)

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja Kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (vuoden 2001 painos käy myös).

Lisäksi erikseen sovittavat tutkimusartikkelit.

Arvostelu

Arviointiasteikko 0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 10.6.24 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Kasvatustiede, perusopinnot 25 op (OY)