Terveyden edistäminen ja terveysvalmennus 5 op - AY351211P (OY)

04.02.2025–11.03.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 4.2.-11.3.2025.

Webinaarit:
Aloituswebinaari ti 4.2. klo 16.30-19.30
Webinaarit ti 11.2., ti 18.2. ja ti 25.2. klo 17.00-19.30
Päätösseminaari ti 11.3.2025 klo 16.30-20.00

Kouluttaja

TtM Saara Kukkohovi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, periaatteet, arvot ja lähestymistavat
• analysoida kansallisia ja globaaleita terveysohjelmia
• perustella oman alueensa erityishaasteet ja -erot väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
• ​tunnistaa teknologian vaikutuksia hyvinvointiin ja ymmärtää digihyvinvoinnin merkityksen
• selittää kestävän kehityksen ja ammatillisen työn periaatteiden merkitystä yksilöille, perheille, yhteisöille ja ympäristön terveyden edistämiselle
• keskustella terveysvalmennusta koskevista käsitteistä, teorioista, prosesseista, kirjaamisesta
• tulkita tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä
• käyttää näyttöön perustuvia, ihmislähtöisiä ja vaikuttavia terveyden edistämisen menetelmiä ja hyvinvointiteknologiaa väestön hyvinvoinnin edistämisessä
• ohjata yksilöitä ja ryhmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen eri teemoista
• tunnistaa suomalaisen rokotusohjelman pääpiirteet

Sisältö

​​​Terveyden edistämiseen sisältyvät käsitteet, periaatteet, arvot ja lähestymistavat, kansalliset ja globaalit terveysohjelmat, terveysvalmennus ja hyvinvointiteknologia, digihyvinvointi ja teknologian hyvinvointivaikutukset, Suomen väestön terveyshaasteet ja terveyserot, yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistäminen kestävän kehityksen periaatteella moniammatillisesti toimien, vaikuttavat terveyden edistämisen menetelmät, tartuntatautien ehkäisy ja suomalainen rokotusohjelma.​

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely, ohjaustapahtuman ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen sekä hyväksytty yhteisöllinen tehtävä.

Toteutustavat

Verkko- ja monimuoto-opetus

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä ja webinaariosallistumisena 15 h (aikaan sidottua etä- ja lähiopetusta). Opintojaksoon sisältyy ohjaustapahtuman 8 h (aikaan ja paikkaan sidottua lähiopetusta). Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse-, vertais- ja opettaja-arviointi sekä välipalautekeskustelu 112h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 22.1.2025 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Terveystieteet, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.