Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 5 op - AY353307S (OY)

03.02.2025–08.03.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 3.2.-8.3.2025.

Webinaarit:
Ma 3.2. klo 16.30-19.00
Ma 10.2. klo 16.30-19.00
La 22.2. klo 9.00-13.00
La 8.3.2025 klo 9.00-13.00

Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

TtM Erika Jarva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kriittisesti perustella tutkimusaiheen valinnan ja tunnistaa tutkittavaan ilmiöön liittyvät keskeiset käsitteet
  • arvioida tutkimusaihettaan suhteessa hoito- tai terveyshallintotieteelliseen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • arvioida ja soveltaa hoito- tai terveyshallintotieteelliseen tutkimuksen metodologisia ratkaisuja
  • arvioida määrällisen ja laadullisen tutkimuksen sekä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta ja soveltaa niitä oman tutkimuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • arvioida kriittisesti monimenetelmien merkitystä ja soveltamista tutkimuksessa
  • laatii ja esittää luovasti viimeistellyn tutkimussuunnitelman
  • selkeästi ja luovasti esitellä lopullisen tutkimussuunnitelman ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin
  • kriittisesti keskustella omasta ja toisten opiskelijoiden tutkimusaiheista ja -suunnitelmista
  • ymmärtää vastuullisen tieteen sekä tutkimusaineistojen hallinnan merkityksen
  • arvioida tutkimuksen tekemiseen liittyviä eettisiä ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä

Sisältö

Tutkimusprosessin suunnittelu, harjoitustutkimussuunnitelman laatiminen, tutkimuksen luotettavuuden, eettisyyden ja tietosuojan tarkastelu.

Toteutustavat

Ennakkotehtävä ennen jokaista kontaktiopetuskertaa. Etäluennot ja luennot verkko-oppimisympäristössä ja oppimistehtävät 135 h (sisältäen teemaluennot, itsenäisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisen) ja oppimistehtävien suorittaminen. Työskentelystä aikaan sidottua etäopetusta 14 h ja ajasta riippumatonta opiskelua 121 h.

Oppimateriaalit

Denzin NK & Lincoln YS (eds.) (2018) The SAGE handbook of qualitative research. SAGE, Los Angeles.

Kyngäs H, Mikkonen K, Kääriäinen M (eds.) (2020) The application of content analysis in nursing science research. © Springer Nature Switzerland AG.

Polit DF & Beck CT (2017) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Wolters Kluwer Health, Philadelphia.

Ruusuvuori J, Nikander P, Hyvärinen M (toim.) (2010). Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere. e-kirja

Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Esitietovaatimukset

353316S Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä 5 op

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 15.1.2025 mennessä opintojen pääsivun kautta: Terveystieteiden maisteriväylän opintoja 20-25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.