Traumakeskeisen lyhytpsykoterapian koulutus 30 op

18.03.2024–10.10.2024 Oulu

Traumakeskeisen lyhytpsykoterapian peruskoulutus on ammatillinen täydennyskoulutus kriisi- ja traumaterapeuttista työtä tekeville ammattihenkilöille. Koulutus sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen, työnohjauksen sekä osallistujan resilienssiä ja sekundaarisen traumaattisen stressin hallintaa vahvistavan työskentelyn.

Aika

18.3.–10.10.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, lääkärit, psykiatriset sairaanhoitajat ja terveydenhuoltoalan terapeutit (toiminta-, puhe- ja fysioterapia)

Ilmoittautuminen

26.2.24 mennessä

Hinta

2600 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Koulutuspäivät Oulussa:

18.–19.3., 8.–9.4., 16.–17.5., 12.–13.9. ja 9.–10.10.24

Ryhmätyönohjauspäivät etänä Zoomissa:

Pe 12.4., pe 24.5., ke 4.9. ja pe 4.10.24 (1,5 t / ryhmä / pv)


Tarjonnassamme myös:

Lasten ja nuorten traumakeskeisen psykoterapian koulutus 30 op
22.4.–18.9.24

Kohderyhmä

Traumakeskeisen lyhytpsykoterapian koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi psykoterapeuteille, psykologeille, psykiatreille, lääkäreille, psykiatrisille sairaanhoitajille ja terveydenhuoltoalan terapeuteille (toimintaterapia, puheterapia, fysioterapia).

Traumakeskeiset kognitiiviset psykoterapiat ovat traumaperäisten stressihäiriöiden hoitoon kehitettyjä psykologisia hoitomuotoja, jotka ovat tutkimusnäyttöön perustuvien hoitosuositusten mukaan ensisijaisia traumaperäisen stressihäiriön hoitoja. Traumakeskeiset lyhytpsykoterapeuttiset hoitomallit ovat manualisoituja.

Koulutus sisältää opetusta traumaterapeutin roolista ja työskentelystä, traumatisoivista tapahtumista, resilienssistä, luonnollisen toipumisesta ja traumaperäisen stressihäiriön kehittymisestä sekä häiriöiden arvioinnista, traumaterapiaprosessista sekä manualisoiduista hoitomalleista (pitkitetyn altistamisen, kognitiivisen prosessoinnin terapia ja EMDR).


KELA-psykoterapeutit ja toisen terapiasuuntauksen merkitseminen
Toisen terapiasuuntauksen lisääminen terapeutin tietoihin edellyttää vähintään 30 op:n laajuista koulutusta kyseiseen terapiasuuntaukseen. Uudella suuntauksella ei ole vaikutusta terapeutille vahvistettuihin terapialajeihin.

Kouluttaja

Soili Poijula on psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia). Hänellä on pitkä kokemus traumapsykoterapeuttina, traumapsykoterapian kouluttajana ja työnohjaajana. Hän on traumahoidon kehittämisen uranuurtajana ja tuonut EMDR- ja traumapsykoterapeuttikoulutuksen Suomeen 1990-luvulla (https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000004345632.html). Hänen pitkitetyn altistamisen ja kognitiivisen prosessoinnin terapian manuaalinsa on julkaistu HUS. Mielenterveystalon ammattilaisosiossa.

Lue lisää kouluttajasta: www.soilipoijula.fi

 

Tavoitteet

Koulutukseen osallistuttuaan opiskelija on omaksunut trauma- ja resilienssitietoisen lähestymistavan, traumaterapeutin roolin, hän osaa tunnistaa asiakkaansa / potilaansa traumaperäisen oireilun ja arvioida kärsiikö tämä traumaperäisistä stressihäiriöistä (PTSD, CPTSD) ja mahdollisista rinnakkaishäiriöistä. Hän osaa antaa traumatisoitumista koskevaa psykoedukaatiota ja opettaa itseapukeinoja traumaattisen stressin oireiden lievittämiseen ja hallintaan, on opiskellut hoitomanuaalit, osaa valita asiakkaalle sopivan hoitomallin ja toteuttaa / soveltaa pitkitetyn altistamisen, kognitiivisen prosessoinnin ja / tai EMDR:n sovelluksia.

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • tuntee traumaterapeutin roolin (ammattietiikka, psykoterapiasopimuksen tekeminen, hyvän yhteistyösuhteen rakentaminen, manuaalien käyttö, osaa kuvata terapian ja menetelmät ymmärrettävästi, osaa tukea empaattisesti välttelystä luopumista ja ajatusten prosessointia, osaa viestiä välittämistä asiakkaalleen, osaa tunnustaa altistamisen ja kognitiivisen prosessoinnin vaikeuden ja osaa antaa myönteistä, kannustavaa palautetta)
 • tuntee oman traumahistoriansa
 • tunnistaa sekundaarisen traumaattisen stressin ja osaa käyttää sen hallinnan ja itsehoidon keinoja
 • tuntee oman resilienssinsä ja osaa käyttää sen vahvistamisen keinoja
 • hyödyntää työssään trauma- ja resilienssitietoista lähestymistapaa
 • tunnistaa luonnollisen toipumisen traumasta ja / tai menetyksestä
 • tietää traumahoidon aloittamisen esteet
 • tuntee traumaperäisen stressihäiriön diagnoosit ja yleisimmät rinnakkaishäiriöt
 • osaa arvioida traumaperäisen stressihäiriön ja rinnakkaishäiriöiden kehittymistä ja käyttää standardoituja itsearviointikyselyjä (ja haastatteluja)
 • osaa antaa psyykkistä traumaa koskevaa psykoedukaatiota
 • osaa opettaa traumaattisen stressin reaktioiden itsehoitokeinoja
 • osaa valita asiakkaalle / potilaalle sopivan hoitomallin
 • osaa arvioida hoidon edistymistä ja tunnistaa edistymisen esteitä
 • osaa terapian lopettamisen

Sisältö

Ma–ti 18.–19.3.24 klo 9.00–16.00

 • Traumakeskeinen lyhytpsykoterapia: teoria, tutkimusnäyttöön perustuvat hoitosuositukset ja manualisoidut hoitomallit
 • Traumatisoituneen auttaminen ja hoito traumatapahtumasta kriisi-interventioihin, arviointiin ja hoitoon
 • Psykoedukaatio ja traumaattisen stressin oireiden arviointi
 • Sekundaarinen traumaattinen stressi
 • Osallistujan traumahistoria ja resilienssi
 • Itsehoito

Ma–ti 8.–9.4.24 klo 9.00–16.00

 • Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manualisoidut hoitomallit: pitkitetyn altistamisen terapia

To–pe 16.–17.5.24 klo 9.00–16.00

 • Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian hoitomallit: kognitiivisen prosessoinnin terapia

To–pe 12.–13.9.24 klo 9.00–16.00

 • EMDR-sovellukset trauman hoidossa

Ke–to 9.–10.10.24 klo 9.00–16.00

 • Loppuseminaari: Opinnäytetöiden esittely ja koulutuksen yhteenveto

 

Koulutuksen suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 10 reaaliaikaista lähiopetuspäivää, työnohjaus sekä itsenäinen työskentely.

Lähiopetus sisältää kontaktiopetuksen, luento-opetuksen, toiminnallisen opetuksen, työpajaluennot, aktivoivaa havainnollistamista, seminaarin ja oman osaamisen esittelyn sekä työnohjauksen. Itsenäinen työskentely sisältää manuaalien opiskelun, kirjallisuuteen perehtymistä, toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, oppimispäiväkirjan pitämisen ja lopputyön sekä itsehoidollisen työskentelyn ja traumaterapeuttisen asiakastyön sekä vertaispienryhmään osallistumisen. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla.

Koulutuksen laajuus 30 opintopistettä sisältää

 • Koulutusosiot: 5 kappaletta, yhteensä 10 päivää (5 op)
 • Ryhmätyönohjaus ja pienryhmätyöskentely vertaisryhmissä (5 op)
 • Välitehtävät: manuaaleihin ja kirjallisuuteen perehtyminen, terapeuttiseen työhön integroiminen, menetelmäharjoitteet, kirjalliset tehtävät sekä resilienssiin ja sekundaarisen traumaattisen stressin hallintaan liittyvä työskentely (15 op)
 • Lopputyö: Traumaterapian 5–12 istunnon suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (5 op)

Hinta

2600 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Koulutus laskutetaan kuudessa erässä:

1. erä 440 €, eräpäivä 11.3.24
2. erä 440 €, eräpäivä 2.5.24
3. erä 430 €, eräpäivä 3.6.24
4. erä 430 €, eräpäivä 1.8.24
5. erä 430 €, eräpäivä 2.9.24
6. erä 430 €, eräpäivä 1.10.24

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen.

Ilmoittaudu

Koulutukseen haetaan täyttämällä alla oleva ilmoittautumislomake (linkki) JA vapaamuotoisella hakemuksella 26.2.24 mennessä; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi. Kerro hakemuksessasi seuraavat asiat:

 • Nimi, sähköpostiosoite
 • Ammatti
 • Työpaikka
 • Työkokemus
 • Koulutus
 • Mahdolliset psykoterapeuttikoulutukset ja muut jatkokoulutukset
 • Miksi haluat osallistua tähän koulutukseen

Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Huomioithan siis, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Oma opintopolku -suoritusmerkintä

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada osallistujan niin halutessa hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön sekä keskusteluun osallistumiseen kontaktipäivissä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, ohjausharjoittelun ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 8 / 10 koulutuspäivästä ja poissaolopäivistä tehtyjen korvaustehtävien hyväksyttyä arviointia.

Arviointikriteerit

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija

 • osoittaa perehtyneisyyttä trauma- ja resilienssitietoiseen lähestymistapaan
 • osoittaa perehtyneisyyttä manualisoituihin traumakeskeisen psykoterapian hoitomalleihin
 • osaa soveltaa opittuja tietoja ja menetelmiä käytännössä
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimaansa tietoa ja menetelmiä työssään
 • osaa tunnistaa ja arvioida traumaperäisen stressihäiriön
 • osaa suunnitella ja toteuttaa manualisoidun traumaterapian
 • tunnistaa sekundaarisen traumatisoitumisen ja osaa käyttää sen hallinnan menetelmiä
 • tunnistaa oman resilienssinsä ja osaa sen vahvistamisen keinoja