Luova kirjoittaminen, aineopinnot 35 op (TY)

16.12.2022–31.07.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Syksy 2022-kevät 2024, opinto-oikeus päättyy 31.7.24

Opinnot järjestetään lähi- ja etäopetuksena siten, että lähiopetusryhmä kokoontuu Oulussa ja kauempana asuvat joko saapuvat paikalle Ouluun tai osallistuvat opetukseen reaaliaikaisesti Zoomin kautta omilta kotikoneiltaan. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan opintojaksokohtaisilla sivuilla.

Kaikessa kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Opintojen alkuinfo:

Ti 20.9.22 klo 17.00-18.00, Zoom

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon kotoaan käsin omilta koneiltaan. Osallistumisen verkko-osoite ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

HUOM! Opintojen alkamisesta / perumisesta päätetään vasta ilmoittautumisajan päätyttyä 21.11. Kaikki aineopinnoista kiinnostuneet voivat kuitenkin osallistua tähän syyskuun infoon. Ota yhteyttä kesäyliopistoon, niin saat infon Zoom-osoitteen.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op hyvin tiedoin.

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi) 21.11.22 mennessä. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Kokonaisuus on kolmijakoinen:

a) Kirjoittamisen lajit (20 op): Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.

b) Kirjoittamisen erityisalat (5 op): Toisessa kokonaisuudessa painottuu opiskelijan itseohjautuvuus ja omien kirjoittajaintressien tunnistaminen ja harjaannuttaminen.

Suoritetaan yksi valinnainen kurssi alla mainituista: (itsenäinen työskentely)
- Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä 5 op
- Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op

c) Seminaari (10 op): Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 35 op: Laskutus neljässä erässä
670 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 80 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 445 € + 80 €).

Yksittäiset opintojaksot: Laskutus yhdessä erässä
5 op: 133 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € / opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 87 € + 20 €)
10 op: 327 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 223 € + 20 €)

Opiskelija maksaa Turun opintomaksut samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle Turun avoimen yliopiston opintomaksua lukuun ottamatta maksuttomat. Mainitsethan kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

21.11.22 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Ilmoittautuminen on päättynyt.
Registration has ended.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203