Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (LY) - HAJO1100V24

16.09.2024–31.08.2025 Verkossa

Aika

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut opintojaksojen linkeistä

Paikka

Verkossa, Moodlea ja Zoomia hyödyntäen

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

4.9.2024 mennessä

Hinta

590 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025

Opinnot toteutetaan etäopintoina.

Sisältö

Hallintotieteiden ja johtamisen sivuaineopinnot antavat sinulle vahvan tietopohjan organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Opinnot ovat sisällöllisesti monipuolisia ja ainutlaatuisia. Ne tarjoavat sinulle laaja-alaista näkemystä organisaatioiden toimintaan ja kohdentuvat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Kehität johtamisvalmiuksiasi, opit tieteellisiin menetelmiin perustuvaa ongelmanratkaisua ja kerrytät osaamista toimia ammatillisissa verkostoissa kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Koulutuksessa tarkastellaan organisaatioita osana laajempaa yhteiskunnallista ja ekologista toimintaympäristöä. Opit tarkastelemaan hallinnon ja johtamisen ilmiöitä teoreettisesti ja soveltamaan oppimaasi käytännössä, esimerkiksi työelämäprojekteissa. Opintojemme sisältöjä ovat esimerkiksi kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistävien johtamiskäytäntöjen kehittäminen, strategiatyö kasvun jälkeisessä yhteiskunnassa, yhdenvertainen globaali talous, tulevaisuuden talousajattelut, monilajisuus osana taloutta ja organisaatioita, digitalisoituva hallinto ja organisointi, hyvinvoinnin edistäminen ja palvelut sekä työhyvinvointi. Perehdyt myös vuorovaikutuksen erityiskysymyksiin työyhteisöissä.

Lisätiedot

Hallintotieteissä ja johtamisessa yhdistyvät kolmen oppiaineen sisällöt.

Hallintotiede

Hallintotieteen opinnot antavat monipuoliset valmiudet johto- ja asiantuntijatehtäviin ja niiden ytimenä on laaja-alainen hallinto- ja johtamisosaaminen. Tutkimukseen perustuvan ja työelämälähtöisen opetuksen teemoinamme ovat julkisen johtamisen ja hallinnon, henkilöstöjohtamisen ja digitalisaation sekä hyvinvointijohtamisen ja -palveluiden kysymykset. Opinnot tarjoavat osaamista digitaalisten ratkaisujen soveltamiseen osana hallintoa ja palveluita, henkilöstöjohtamisen käytäntöihin sekä hyvinvointijohtamisen toteuttamiseen. Opiskelijana saat työkaluja yhteiskunnan ja sen muutoksen analysoimiseen, jonka pohjalta osaat tehdä tutkimukseen perustuvia päätöksiä hallinnon ja organisaatioiden kehittämiseksi.

Johtaminen

Johtamisen opinnot tarjoavat perusteet ymmärtää globaalin talouden ja maapallon tilan välisiä yhteyksiä. Johtamisessa tarkastelemme hyvinvointia talouden, organisaation jäsenten sekä alueiden ja laajemmin monilajisen maapallon näkökulmista. Osallistavat opetusmuotomme kannustavat kriittiseen ajatteluun sekä haastavat sinut pohtimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja uusia, radikaalejakin taloudellisen organisoitumisen tapoja. Johtamisen opinnot tarjoavat käsitteellisiä työkaluja ja tekemisen tapoja kestävien tulevaisuuksien hahmottamiseen ja rakentamiseen erilaisissa organisaatioiden asiantuntija- tai johtotehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi taloudessa vallitsevien epätasa-arvoisuuksien tunnistaminen ja uusien käytäntöjen kehittäminen, dialogisuuteen perustuva strateginen johtaminen sekä maapallon monilajista elämää kunnioittavien organisoitumisen muotojen edistäminen (esim. palvelumuotoilun keinoin). Johtamisesta valmistuneet opiskelijat toimivat monipuolisissa tulevaisuuden työelämän asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Johtamisen psykologia

Johtamisen psykologian opinnot tarjoavat valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taitoja. Opinnot antavat käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja, kuten dialogi-, neuvottelu- ja sovittelutaitoja, hallinnon, johtamisen ja kehittämisen asiantuntijatehtäviin. Johtamisen psykologiassa perehdytään temaattisesti inhimillisten voimavarojen johtamisen ja työhyvinvoinnin moninaiseen sisältökokonaisuuteen. Opetuksessa painotetaan ohjauksellisia ja kokemuksellisia työskentelyotteita, jotka tarjoavat syvällistä ymmärrystä keskeisistä työelämäilmiöistä ja niihin liittyvistä haasteista. Johtamisen psykologia auttaa hahmottamaan työyhteisöjen inhimillisen todellisuuden kokonaisuutta ja tämän todellisuuden yhteyttä työyhteisöjen kestävään menestykseen. Johtamisen psykologia kuuluu monen eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalaisen yliopiston opintotarjontaan, mutta Suomessa sitä voi toistaiseksi opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 590 €, laskutetaan kahdessa erässä

Yksittäiset opintojaksot: 155 €/opintojakso

Ilmoittaudu

4.9.2024 mennessä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.