Palvelumuotoilu, perusopinnot 25 op (LY) - UPAMU1000

01.10.2024–31.12.2025 Verkossa

Aika

Lv. 2024–2025
Maksuton aloitusinfo opintoja harkitseville 4.9. klo 18.00–19.40

Paikka

Etäopetus

Kohderyhmä

Palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Avautuu myöhemmin tällä sivulla

Hinta

650 €

Lisätiedot

Anna Nurmivuori, koulutussuunnittelija
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024–2025. Tarkemmat aikataulut löydät kunkin opintojakson kohdalta.

Maksuton aloitusinfo: Järjestämme etänä aloitusinfon ke 4.9.24 klo 18.00–19.40. Infossa kouluttaja Marjo Kamila kertoo tarkemmin opintokokonaisuudesta ja voit esittää kysymyksiä opintoihin liittyen. Voit osallistua infoon, vaikka et olisi vielä ilmoittautunut kokonaisuuteen ja mahdollisesti vielä harkitset osallistumistasi.

Opinnot alkavat lokakuussa Business Design -jaksolla. Tätä ennen opiskelijoilla tulee olla suoritettuna MOOC-jakso tai aiemmin suoritettu Johdanto muotoiluajatteluun -jakso. Opinnot järjestetään etäopetuksena, mutta Business Design -jakson aloitusjaksolle on mahdollista osallistua myös lähiopetuksena Oulussa.

Opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus. Jos kurssilaisilla on pakollisia poissaoloja, niistä tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle ja sopia tarvittavat korvaavat lisätehtävät. Läsnäolon lisäksi kurssien harjoitustehtävien hyväksytty palautus ja ryhmätöihin osallistuminen ovat kurssin läpäisemisen edellytyksenä.

Tavoitteet

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot palveluiden kehittämisestä muotoilun avulla sekäpalvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista. Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun osa-alueet ja toimintatavan
  • hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta
  • pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön
  • selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa
  • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet
  • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin.

Sisältö

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. Kokonaisuuden kolme ensimmäistä kurssia ovat taustoittavia ja antavat opiskelijalle valmiuksia aihepiirin ymmärtämiseen. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat laaja-alaisesti palvelumuotoiluun materiaalien ja esimerkkien kautta. Johdantokurssi on avoimesti saatavilla verkossa MOOC-toteutuksena ympäri vuoden ja se tulee suorittaa ennen muita kokonaisuuden kursseja. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa muotoilun näkökulmasta sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään.

Kokonaisuuden neljä viimeistä kurssia keskittyvät kohdennetummin palvelumuotoiluun. Ensin tutustutaan palvelumuotoilun kehittämisprosessiin ja perusmenetelmiin. Sitten tietoa ja opittuja menetelmiä sovelletaan kolmella seuraavalla kurssilla tosielämän kehittämisprojekteihin, jotka kytkeytyvät liiketoiminnan, julkisen palvelun ja johtamisen sekä yrityksen sisäisten toimintojen uudistamiseen. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea kehittämisprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Opintojaksojen tarkemmat sisällöt ja aikataulut löydät alta jokaisen kurssin kohdalta.

Huomioitavaa

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op -kurssi on suoritettava ennen muita palvelumuotoilun perusopinnot -kokonaisuuden kursseja.

Aiemmin suoritetut Johdanto muotoiluajatteluun tai Palvelujen markkinointi -jaksot hyväksytään kokonaisuuteen. Tässä tapauksessa ei ole pakko suorittaa MOOCia tai Business Design -jaksoa.Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 650 € (laskutus kahdessa erässä)

Yksittäiset opintojaksot (jokainen jakso laskutetaan erikseen):
3 op: 107 €
4 op: 139 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 13.9.24

Huom! Järjestämme etänä maksuttoman aloitusinfon ke 4.9.24 klo 18.00–19.40. Infossa kouluttaja Marjo Kamila kertoo tarkemmin opintokokonaisuudesta ja voit esittää kysymyksiä opintoihin liittyen. Voit osallistua infoon, vaikka et olisi vielä ilmoittautunut kokonaisuuteen ja mahdollisesti vielä harkitset osallistumistasi.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opintosuoritusten arviointikriteerit

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.
Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.
Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Asiasta on muodostunut kokonaiskuva, mutta siinä saattaa olla puutteita.
Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.